Ministri Ahmetaj: PPP- të do të njihen si detyrime vjetore

Diskutimet në komision për kontratat koncesionare

Gazeta Shqiptare - - PROJEKTBUXHETI -

KONTRATAT

Aktualisht janë në fuqi 8 kontrata koncesionare apo partneriteti publik privat ( PPP), të cilat marrin mbështetje buxhetore si dhe pritet që gjatë vitit 2018 të startojnë edhe 3 kontrata të reja të lidhura nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë/ Bashkisë Tiranë. nuk përfshihen në bilanc. likuara nga Ministria e Fi"Kufizimi i pagesave vjetore nancave dhe Ekonomisë, në vetëm 5 për qind të të fatura e koncesioneve në ardhurave tatimore faktike shëndetësi do të kushtojë do të sjellë kontrollin e konplot 3.97 miliardë lekë. Ofritratave me PPP. Shuma tomi i shërbimit të kontrollit tale që kemi alokuar shkon bazë apo ' check up'- it do të 9.4 mld lekë", tha ministri. kushtojë në 2018- ën 876 milSipas Ahmetajt, janë 213 konionë lekë. Ofrimi i shërbimit trata koncesionare, prej të të sterilizimit kushton në cilave 178 janë lidhur para 2018- n 1.56 mld lekë, ofrimi i 2013- ës. Nga të dhënat e pub- shërbimit të dializës 655 mil- ionë lekë dhe shërbimet laboratorike 886 milionë lekë. Pesha e faturave e koncesionarëve në shëndetësi në 2018- ën është 42 për qind e totalit të faturave koncesionare. Koncesionet në infrastrukturë dhe energji do të kushtojnë 2.8 miliardë lekë apo 28 për qind e totalit të faturës për koncesionet. Ministria e Financave dhe Ekonomisë vlerëson dhe miraton paraprakisht të gjitha projektet koncesionare dhe të partneritetit publik privat ( PPP), si edhe çdo ndryshim të tyre nga pikëpamja e implikimeve individuale apo në grup për shpenzimet buxhetore, deficitin buxhetor, qëndrueshmërinë e borxhit pub- lik dhe detyrimet kontingjente eventuale. Shuma e përgjithshme e pagesave vjetore neto, që kryhen nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të cilat rezultojnë nga kontrata koncesionare apo partneriteti publik privat ( PPP), si rregull nuk duhet të tejkalojnë kufirin prej 5 për qind të të ardhurave tatimore faktike të vitit paraardhës buxhetor. Në rast tejkalimi të këtij kufiri, Këshilli i Ministrave merr masa korrektuese në krahun e të ardhurave buxhetore, të nevojshme dhe të mjaftueshme, për t'u rikthyer brenda kufirit të lejuar gjatë dy viteve të ardhshme buxhetore.

Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Ahmetaj

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.