Amnistia për makinat, afati deri në 31 dhjetor

DPSHTRR: Detyrimet që fshihen, si të kryeni verifikimin nga targat Janë 140 mijë automjete që përftojnë nga falja

Gazeta Shqiptare - - • “HARRON” POLITIKËN: SHQIPTARËT QË NA BËNË • AMBA -

ndiqen deri më datë 31 dhjetor 2017. "Brenda datës 31.12.2017, njoftohen të gjithë qytetarët që të përfitojnë nga procedura e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes/ shuarjes së detyrimeve. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka publikuar dhe azhurnuar listën e mjeteve objekt i ligjit 33/ 2017, ku të gjithë personat e interesuar mund të bëjnë verifikimin e targës dhe karakteristikave të tjera të mjetit në këtë listë. S u b j e k t e t / p e r s o n a t përgjegjës të paraqiten pranë Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transpor- tit Rrugor për të kryer pa pagesë, veprimet e heqjes nga qarkullimi të mjetit apo për të kërkuar moskryerjen e procedurës së heqjes nga qarkullimi dhe mbajtjen aktiv të tij.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.