Mbrojeni dhe riparojeni lëkurën tuaj nga brenda

Intervista - - SHENDET -

Tashmë të gjithë i dimë efektet e dëmshme të diellit në lëkurën tonë, ndaj marrim shumë informacion për produktet që na ndihmojnë ta luftojmë këtë gjë. Sigurisht, kufizimi i ekspozimit në diell, mbulimi i trupit me veshje dhe përdorimi i një kremi të mirë kundër diellit janë të rëndësishëm, por mos harroni edhe diçka tjetër thelbësore, pra, ushqimet që hamë. Tani që shumë vetë janë me pushime dhe ekspozohen në diell (disa edhe janë djegur), është mirë të mësoni se cilat janë 7 ushqimet që veprojnë brenda nesh për të riparuar lëkurën dhe për të forcuar mbrojtjen e organizmit kundër diellit...

1 . Patat e t e ë mbla

Armiku numër një i lëkurës, që shfaqet prej d ë mti mit n g a d i e l l i , j a n ë radikalet e lira, të cilat shkaktojnë kancerin e s a j . At o , j o v e t ë m d ë mtojnë qelizat e lëkurës, por edhe qelizat e tjetra të trupit. Një nga mënyrat p ë r t ë n d i h muar trupin të luftojë kundër radikaleve të lira, është konsumimi i ushqimeve të p a s u r a me s u b s t a n c a a n - t i oksi duese. Një a nt i oksi d u e s ë s h t ë ç d o k i mikat q ë mund t ë n e u t r a l i z o j ë radikalet e lira, duke i kthyer ato nga pjesëza të p a q ë n d r u e s h me q ë d ë mtojnë qelizat e shëndets h me, n ë p j e s ë z a t ë q ë n - drueshme, që janë të p a d ë mshme.

Një n g a a n t i o k s i d u e s - i t më t ë f u q i s h ë m ë s h t ë bet a - kar ot e ni dhe pat a t e t e ëmbla (vijnë si me ngjyrë portokalli nga brenda). Ato kanë me bollëk nga kjo substancë, p r a n d a j k o n s u moji n i me s h u micë k ë t ë v e r ë !

2. Çaji jeshil

Çaji jeshil lëvdohet s hpesh për a f t ë s i në që ka për të nxitur metabol i z min, p o r ë s h t ë i mir ë edhe për lëkurën. Ai p ë r mban n j ë s a s i t ë madhe të një substance të quaj t ur kat e ç i n, që ka a f - tësi anti-inflamatore, kundër plakjes dhe antioksiduese, që lufton radikalet e lira.

Ai përmban gjithashtu edhe polifenole, substanca që thuhet se parandalojnë kancerin, sepse k u f i z o j n ë f u r n i z i mi n me gjak të atyre zonave ku mund të zhvillohet ai. Ve t ë m e v i t o n i ç a j i n q ë shitet i gatshëm, sepse polifenolet pakësohen te këto lloj çajrash. Më mirë, përgatisni vetë çaj të freskët.

3. Farat e l ul e di e l l i t

Këto f a r a t ë vogl a kr ok a n t e , p ë r mbajnë n j ë a n - tioksidues të fuqishëm, vit a minën E. 3 0 g r a më f a r a luledielli të qëruara përmbajnë afro 10 mg vitaminë E, q ë ë s h t ë b a r a z me d y të tretat e sasisë ditore që nevojitet . Hajini t ë pj ekura ose hidhini ato në sallatëra, përziejini me d r i t h ë r a t n ë mëngjes , e t j .

Ës h t ë më mir ë t a marr ë s h v i t a minën E me a n ë të ushqimeve sesa me tableta, për të përfituar më shumë prej saj. Buri me t ë t j e r a t ë r ë n d ë - s i s h me t ë k ë s a j v i t a mine j a n ë a r r a t , v e z ë t , p e r i met e gjelbra, avokadot dhe drithërat integrale.

4. Domatet

Likopeni që përmbajnë d o mtat e t ë s h t ë n j ë t j e t ë r antioksidues i fuqishëm që duhet marrë rregullisht ç do di t ë . Si r r e gull , s a më të kuqe të jenë të domate t , a q më s h u më l i k o - p e n p ë r mbajnë a t o .

Pë r më t e p ë r, l i k o p e n i t h i t h e t me l e h t ë n g a t r u p i k u r d o mate t j a n ë t ë g a t u - ara, sesa të gjalla, pra, përdorni salcën e domates apo domaten në s upqra dhe gj e l l ë t ë ndry- s h me.

Studimet e kryera nga S h o q ë r i a Mb r e t ë r o r e e Mjekësisë në Londër, kanë zbuluar se konsumi mi i r r e g u l l t i s a l c ë s s ë domates s ht ont e a f t ë s i në e l ë k u r ë s p ë r t ’ u mbroj - tur nga rrezet e dëms h me UV.

Gj i t h a s h t u , k j o n d i h - monte r e d u k t i min e s k u - qj e s nga di e l l i . Nëse nuk ju pëlqejnë edhe aq domatet, si zëvendësues sugjerohet shalqini, që është një burim tjetër i r ë ndësishëm i l i kopenit.

5. Salmoni

Ndërkohë që ushqimet me antiksodues janë thelbësorë në mb r o j t j e n e l ë k u r ë s n g a dielli, është gjithashtu e r ë n d ë s i s h me t ë k o n s u mohen yndyrna të shëndets h me. Ushqi me s i s a l moni, toni, arrat dhe farat e l i n i t , j a n ë b u r i me t ë mir a të omega-3 dhe ndihmojnë q ë t ë mbahe t a j o s h t r e s a e s h ë n d e s h me e d h j a mi t nën lëkurë, gjë që parand a l o n d ë mti met e l ë k u r ë s dhe plakjen e saj.

6. Asparagët

Asparagët janë një t j e t ë r bur i m i pas ur me vi - t a minë E. Kërce j t ë j e s h i l ë j a n ë n j ë n g a u s h q i met më e f i kase për s a i për ket neut r a l i z i mit t ë r a d i k a l e v e t ë l i r a q ë d ë mt o j n ë q e l i z a t . Nëse p y e s n i v e t e n s e c i l a t j a n ë u s h q i met më t ë p a - sura me antioksidues, p ë r g j i g j j a ë s h t ë : Pe r i met dhe frutat e ndryshme. Pr a , s a më s h u mël l o j s h - mëri f r u t a s h e p e r i mesh, në pjatën tuaj.

7. Uji

Ujë, ujë dhe sa më s h u më u j ë ! Di e l l i t ë d e - hidraton dhe lëkura e dehidratuar është më e n d j e s h me e d ë mtohet më l e h t ë . Tr u p i y n ë p ë r b ë h e t n ë p j e s ë n më t ë ma d h e prej ujit, pra, duke qëndruar të hidratuar, e mbani lëkurën më të s h ë n d e t s h me. Mungesa e l a g ë s h t i r ë s e b ë n a t ë me r r u d h a , p r a n d a j h i d r a t i mi i mir ë ë s h t ë t h e l b ë s o r.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.