Çfarë procedure të ndjek për të hapur një biznes të vogël?

Intervista - - PYETJE -

- Përshëndetje avokat! Ju lutem, a mund të më informoni se çfarë duhet të bëj për të hapur një biznes të vogël dhe çfarë taksash duhet të paguaj për një biznes të vogël të hapur në qendër tregëtare, një lloj stende? Si funksionon? Ju faleminderit për kohën. Jam në pritje të përgjigjes tuaj.

-

Përshëndetje! Ju falënderoj shumë që i jeni drejtuar rubrikës “Ju pyesni, avokati përgjigjet”! Procedura për të regjistruar një biznes të vogël në institucionet e Republikës së Shqipërisë vijon si më poshtë: Aplikimi për regjistrimin fillestar mund të bëhet në sportelet e QKR- së në Tiranë ose në sportelet e shërbimit, të vendosura në bashki. Ky aplikim mund të bëhet në një sportel shërbimi të QKR- së, pavarësisht nga selia apo vendi i ushtrimit të veprimtarisë së subjektit që kërkon regjistrimin.

- Çfarë duhet për regjistrimin fillestar? I. Formulari i aplikimit - Për të filluar një regjistrim, një aplikanti i duhet të plotësojë formularin e aplikimit. Përpara se të plotësohet formulari i aplikimit, aplikanti duhet të dijë informacionin e mëposhtëm:

1. Formulari i aplikimit është specifik për lloje të ndryshme entitetesh që aplikojnë ( persona fizikë). Prandaj, aplikanti duhet të sigurohet që ai/ ajo e di, nëse aplikimi do të jetë për një person fizik, i cili do regjistrohet për të kryer biznes apo për një kompani, si dhe llojin e kompanisë. Informacion mbi kërkesat ligjore të shoqërive me përgjegjësi të kufizuara, shoqërive anonime dhe shoqërive të tjera, gjendet në ligjin Nr 9901 date 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

2. Formularët e aplikim-

Duraj Law Firm Rr. "Kavajës", Pll. "Pienvis", K. 3, No. 11. Tirana-Albania

it mund të merren në dy mënyra: a) pranë çdo sporteli të QKR- së;

Të gjithë formularët e aplikimit janë të pajisur me instruksione për plotësimin e tyre. Këto instruksione mund të gjenden në çdo sportel të QKR- së.

4. Aplikuesi mund të plotësojë formularin e aplikimit në çdo sportel shërbimi të QKR- së me ndihmën e nëpunësit të sportelit.

5. çdo nëpunës sporteli është i gatshëm të ndihmojë aplikantin të plotësojë të gjitha rubrikat e detyrueshme të formularit të aplikimit.

II. Dorëzimi i aplikimit për regjistrim në QKR

Pasi formulari i aplikimit plotësohet, aplikanti ( ose përfaqësuesi i autorizuar për regjistrim) paraqet formularin e aplikimit personalisht, në çdo sportel shërbimi të QKRsë, së bashku me dokumente të tjera shoqëruese.

2. Aplikanti ose personi i autorizuar, identifikohet te sporteli i QKR- së nëpërmjet një dokumenti origjinal identifikimi, ndërsa përfaqësuesi i autorizuar, nëpërmjet një autorizimi të noterizuar, për përfaqësimin e aplikantit për qëllim regjistrimi.

3. Nëpunësi i sportelit verifikon që aplikimi dhe dokumentet shoqëruese janë të plota dhe të pranueshme nga QKR. Nëse aplikimi është i paplotë ose i pasaktë, nëpunësi i sportelit do të ndihmojë në plotësimin e formularit së bashku me aplikantin dhe do të stampojë ( printojë) formularin e plotësuar.

3.

1.

Pasi janë kryer të gjithë hapat e sipërpërmendur në pikën II 4, nëpunësi i sportelit të QKR- së i jep aplikantit një konfirmim për aplikimin e bërë, i cili lëshohet nga sistemi elektronik i QKR- së dhe ka një numër unik dosjeje. Ky konfirmim nënshkruhet nga të dy, aplikanti dhe nëpunësi i sportelit. Aplikanti mund të përdorë këtë numër unik dosjeje, për të ndjekur statusin e procesit të regjistrimit në çdo kohë nëpërmjet kësaj faqeje zyrtare të internetit të QKRsë, duke klikuar te Kontrollo Statusin e Aplikimit.

III. Lista e dokumenteve shoqëruese

- Përveç formularit të aplikimit të plotësuar, aplikuesi duhet të paraqesë dhe dokumentacionin shoqërues përkatës si më poshtë: Dokument origjinal identifikimi ( pasaportë biometrike, letërnjoftim elektronik) të cilin nëpunësi i sportelit do ta verifikojë, kopjojë e skanojë dhe në përfundim, do t’ia kthejë aplikantit ( përfaqësuesit).

- Pasi të keni marrë niptin, duhet t’i drejtoheni bashkisë/ komunës ku ju e ushtroni aktivitetin tuaj, ku duhet të keni me vete niptin dhe kontratën e qerasë ose certifikatën e pronësisë të objektit në të cilin do të ushtroni aktivitetin. Taksat e bashkisë/ komunës për bizneset e vogla janë 25 000 lek të reja në vit, sigurimet janë rreth 17500 lek, për çdo tre muaj. Ju uroj punë të mbarë dhe të suksesshme!

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.