A quhen vjetërsi pune, vitet e shkollës së lartë?

Intervista - - PYETJE PËRGJIGJE PËR GJITHÇKA -

- Jam një emigrante shqiptare me banim në Bari të Italisë, e datëlindjes 4.05.1955. Jam diplomuar si ekonomiste në Universitetin e Tiranës. Në Shqipëri kam gjithsej 23 vite me kontribute. Desha të informohem, në ç’datë e plotësoj moshën e daljes në pension? Me këtë vjetërsi që kam, a përfitoj pension dhe sa vite mund të më duhen për të marrë pension të plotë? A mund të bëj sigurim vullnetar dhe sa mund të paguaj për të kompletuar vjetërsinë kontributive për pension të plotë pleqërie në Shqipëri? A konsiderohen vjetërsi kontributive vitet e shkollës së lartë?

- E nderuar letërshkruese, bazuar në Ligjin 104/2014 për vitin 2015, për gratë mosha e daljes në pension shtohet për 2 muaj. Pra, ju do të plotësoni moshën për pension më datë 04.07.2015. Vjetërsia në punë që duhet për të përfituar pension të plotë është 35 vite e 4 muaj. Duke qenë se keni gjithsej 23 vite punë, do të përfshiheni në kushte të përfitimit të pensionit të pleqërisë. Në nenin 31 të ligjit 104/2014 thuhet: “Personat e siguruar që kanë plotësuar jo më pak se 15 vite sigurim shoqëror, kanë të drejtë për pension pleqërie, kur të arrijnë moshen e përcaktuar në nenin 92 të këtij ligji”. Përderisa ju e plotësoni këtë kërkesë ligjore, jeni në kushtet e përfitimit të pensionit. Në rast se do të dëshironi të dilni në pension me këtë vjetërsi kontributive, llogaritja e pensionit do të bëhet për këto 23 vite, sipas nenit 32 të ligjit 104/ 2014 ku cilësohet: Pensioni mujor i pleqërisë përbëhet nga një shumë bazë dhe nga një shtesë. Shuma bazë llogaritet si raport i periudhës së sigurimit që ka realizuar personi me periudhën e sigurimit të kërkuar sipas nenit 92, shumëzuar me pensionin social. Shtesa do të jetë 1 për qind për vit sigurimi shumëzuar me bazën mesatare të vlerësuar që personat e siguruar kanë arritur nëpërmjet kontributeve, e llogaritur sipas nenit 59 të këtij ligji. Në nenin 42 të ligjit 104/2014 theksohet: Periudha e kryerjes së studimeve në shkollën e lartë, me shkëputje nga puna për gruan, duke filluar nga data 01.09.2000 dhe deri në 31.12.2032, pavarësisht nga vendi se ku janë kryer studimet dhe për jo më shumë se 6 vjet, njihet periudhë sigurimi vetëm për efekt pensioni pleqërie. Në kuptim të këtij neni, viti shkollor është me 12 muaj. Nisur nga ky nen periudha e studimeve në universitet, njihet si periudhë pune kontributive. Shpjeguar më konkretisht në rastin tuaj, shuma bazë e pensionit do të jetë; 23 vite që keni pjesëtuar me 35.vite e 4 muaj që duhet, shumëzuar për pensionin social që këtë vit është 6750 lekë. (23/35.3 * 6750 = 4398 lekë). Kësaj shume i shtohet edhe shtesa 1/100 për çdo vit sigurimi, shumëzuar për bazën e vlerësuar për 23 vitet e punuara. Po të marrim në mënyrë hipotetike bazën e vlerësuar 30.000 lekë, do të kishim 23 vite * 30 000 : 100 = 6 900. Në këtë rast, pensioni juaj për 23 vite të punuara do të ishte: 4398 + 6 900 = 11 298 lekë.

- Në rast se do të kisha librezën tuaj të punës, do të bëja një përllogaritje reale të pensionit. Në rast se në këtë vjetërsi nuk keni përfshirë 4 vitet e shkollës së lartë, vjetërsia që keni do të shkonte në 27 vite. Në rast se do të dëshironi të plotësoni vjetërsinë e punës për të përfituar pension të plotë, është mundësia nëpërmjet sigurimit vullnetar. Për të kompletuar këtë periudhë kontributive, do t’ju duhen edhe 12 vite e 4 muaj. Pagesa mujore për sigurimin vullnetar është 4 752 lekë dhe ajo vjetore 57 024 lekë. Për të gjithë periudhën e kërkuar, do t’ju duhet të paguani gjithsej 667 296 lekë. Duke gjykuar sa më lart, mbetet në dorën tuaj për të vendosur. Ju falënderoj për besimin. Naim Balluku.

Valbona Vukulaj

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.