Janë bërë ndryshime për marrjen e patentës?

Intervista - - PYETJE PËRGJIGJE PËR GJITHÇKA -

mënyra se si do të frenoni. Kini parasysh edhe diçka tjetër; ata që duan të regjistrohen për kryerjen e kursit të teorisë për marrjen e patentës duhet të plotësojnë kërkesat e moshës minimale dhe maksimale, në varësi të kategorisë së lejedrejtimit. Duhet të mos keni vendim të autoriteteve kompetente për ndalim pajisjeje të kandidatit me lejedrejtimi. Duhet të jeni i pajisur me kategorinë e duhur të lejedrejtimit që mundëson kalimin në kategorinë e lejedrejtimit.

- Gjithashtu, nuk duhet të jeni në proces përgatitjeje teorike për kategori tjetër. Të mos jeni në proces përgatitje- je praktike për asnjë kategori tjetër, përveç kategorisë A1, A2 dhe A. Të keni minimalisht një pikë nga gjendja e pikëve, si dhe të mos ju jetë hequr një lejedrejtimi.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.