Kam marrë gjoba padrejtësisht...

Intervista - - PYETJE PËRGJIGJE PËR GJITHÇKA -

- Unë që po ju shkruaj jam Shpëtimi nga Kuta e Mallakastrës, me banim në Tiranë. Punoj në një kompani të njohur e cila i ka zyrat në autostradën Tiranë– Durrës. Ditën e hënë po kthehesha nga puna si zakonisht në orën 17.00. Në aksin rrugor pranë mbikalimit të Kamzës, një postbllok i policisë rrugore kontrollonte gjobat e makinave. Nga inspektori u informova se kisha tre gjoba të papaguara, ndaj duhet ta çoja makinën te qendra e bllokimit, pasi sipas një ligji të ri, po të kesh me shumë se tre gjoba të bllokohet makina. U bllokuan edhe disa makina të tjera për këtë arsye. Na thanë të ndiqnim një makinë policie dhe shkuam në Vaqarr, te pika e bllokimit. Nuk e kuptoj se ku i kam marrë këto gjoba, pasi unë jam drejtues i rregullt i automjetit, respektoj kodin rrugor dhe çdo ligj në fuqi pasi jam intelektual me dy fakultete. Nuk më ka ndaluar asnjëherë policia dhe të më ketë gjobitur për këtë problem, kështu që kërkoj zgjidhje nga ana juaj pasi humba një javë kohë me pagimin e gjobave, pagimin e parkimit, pagimin e interesave të prapambetura, humba ditët e punës, kam paguar taksinë që kam bredhur për të nxjerrë gjobat në Kinostudio dhe shumë vuajtje të tjera. Nuk e kuptoj pse na vështirësohet jeta kot fare, ndërkohë që shumë mirë gjobat mund t’i kishim paguar në vend për një vlerë rreth 6 mijë lekë të reja dhe nuk ishte e nevojshme të kumbisnim edhe 4 mijë lekë të reja për gjithë këto vajtje-ardhje. Pyetja ime është: A ka mundësi t’i godas këto gjoba si të paqena, pasi jam i bindur se nuk kam ndonjë shkelje dhe a mund t’i marr mbrapsh këto shpenzime që më ka shkaktuar shteti?

Përshëndetje, zoti Shpëtim. Më vjen shumë keq për atë që ju ka

-

ndodhur, pasi keni shpenzuar kohë dhe të holla për gjobat që keni marrë. Nëse jeni lexues i përjavshëm i gazetës “Intervista” dhe konkretisht, i rubrikës “Ju pyesni, avokati përgjigjet”, ju do të kishit marrë përgjigje rreth problemit tuaj, pasi ne kemi trajtuar disa raste të ngjashme me rastin tuaj, megjithatë po i jap zgjidhje juridike problemit tuaj. Shkelja e konstatuar nuk është njoftuar sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë i cili përcakton se: “Shkelja, kur është i mundur përcaktimi i përgjegjësisë, duhet t’i ngarkohet menjëherë si shkelësit, ashtu edhe personit që është i detyruar solidarisht të paguajë shumën e duhur. Për përcaktimin e shkeljes duhet të hartohet procesverbali që përfshin edhe deklaratat që të interesuarit kërkojnë të shkruhen. Në rregullore tregohet modeli përkatës. Një kopje e procesverbalit duhet t’i jepet shkelësit dhe, kur është i pranishëm, personit solidar të detyruar. Një kopje e procesverbalit dorëzohet menjëherë në zyrën ose komandën nga e cila varet agjenti verifikues. Në rastet kur përcaktimi i shkeljes bëhet me pajisje elektronike dhe automatike dixhitale në akset rrugore ku janë vendosur tabela sinjalizuese, në procesverbalin e konstatimit të shkeljes pasqyrohet argumentimi i shkeljes. Në aktet në zbatim përcaktohet modeli i procesverbalit dhe procedurat përkatëse të plotësimit. Për njoftimin e shkeljes në këto raste zbatohen dispozitat e nenit 199 të këtij Kodi”. Si realizohet njoftimi i shkeljes? Kur

nuk mund të përcaktohet menjëherë autori i shkeljes, procesverbali me të dhënat e sakta dhe të detajuara të shkeljes dhe me tregimin e motiveve që kanë bërë të pamundur përcaktimin e menjëhershëm, duhet, brenda 30 ditëve nga verifikimi i shkeljes, t’i njoftohet shkelësit përkatës ose, kur ky nuk është identifikuar dhe bëhet fjalë për shkelje të kryer nga drejtuesi i një mjeti me motor, i pajisur me targë njohjeje, njërit prej subjekteve të treguara në nenin 194, që rezulton nga regjistrat përkatës në datën e verifikimit. Kur bëhet fjalë për ciklomotorin njoftimi duhet t’i bëhet subjektit përgjegjës të qarkullimit sipas nenit 96, pika 1, shkronja “b”. Kur shkelësi ose një tjetër nga subjektet e treguara identifikohet më vonë, njoftimi mund t’u bëhet atyre brenda 30 ditëve nga identifikimi. Për banuesit jashtë vendit njoftimi duhet të kryhet brenda 360 ditëve nga verifikimi i shkeljes”.

- Përsa i përket njoftimit, Kodi i Procedurës Civile përcakton se: Thirrja në gjykatë bëhet me letërthirrje e cila si rregull njoftohet me anë të nëpunësit gjyqësor. Letërthirrja duhet të përmbajë gjykatën që e ka nxjerrë, emrin, mbiemrin e personit të thirrur, kohën e vendin e seancës gjyqësore, mosmarrëveshjen për të cilën thirret, si dhe pasojat ligjore në rast se personi i thirrur nuk paraqitet në gjykatë. Rregullat e njoftimit të akteve: Njoftimi, kur nuk parashikohet ndryshe, bëhet nëpërmjet dorëzimit nga nëpunësi gjyqësor të kopjes së aktit që duhet t’i njoftohet personit që përcaktohet si marrës, kudo që gjendet brenda territorit të juridiksionit të gjykatës, ku është në marrëdhënie pune nëpunësi gjyqësor. Në qoftë se personi refuzon marrjen në dorëzim, nëpunësi gjyqësor bën shënimin përkatës në letërthirrje dhe kur është e mundur e vërteton me nënshkrimin e një dëshmitari të pranishëm.

I nderuar zoti Shpëtim, me ato çfarë më sqaroni në emailin tuaj mund t’ju them që ju mund t’i drejtoheni Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë ku të kërkoni pavlefshmërinë e gjobës pasi ajo nuk është realizuar në formën e kërkuar nga ligji dhe rrjedhimisht është në kundërshtim me procedurën. Përveç kësaj, në objektin e kërkesë padisë do të kërkoni edhe shpenzimet e tjera që keni bërë, por këto duhet të jenë të provuara në formë shkresore.

-

Përgatiti faqen: Valbona Vukulaj

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.