15 tetor 2016 Ja, gabimet që duhet të shmangni në Llotarinë Amerikane!

Intervista - - AKTUALITET -

(Vazhdon nga faqja 2)

fetar; por edhe në këtë rast fytyra nuk duhet mbu - ti ka mbuluar fytyrën jo për shkak të besimit fetar, nuk do të pranohen. Po kështu, nuk do të pranohen fotogra - soneli tjetër që mban kapele.

Në qoftë se është nxjerrë nj ajo duhet të jetë e formatit JPEG. Maksimumi i mad të jetë 240 KB. Dimensionet minimale të pranueshme jan 600 pika (pixels) e lartë me 600 pika (pixels) e gjerë deri në 1200 piksel x 1200 piksel. Dimensioni pixel i fotos duhet të jetë në një përpjestim të drejtë (që do të thotë se lartësia duhet të jetë e barabartë me gjatësinë). ngjyra (24-bit per pixel). Fo ose 8 bit nuk do të jenë të pranueshme.

Nëse do të përdoret fo të skanohet me rezolucion r inch (dpi). Ajo duhet të jetë e formatit JPEG dhe maksimumi duhet të jetë 240 Kb dhe re me 600 pika (pixels) deri në 1200 piksel me 1200 piksel. Nëse jeni duke përdorur një skaner, përbër sit e foto Color” ose 24-bit me ngjyra - nokrome, ose stil gri nuk do të pranohen

do të pranohen; duhet të pa çdo individ. Regjistrimi juaj viza juaj të refuzohet nëse - nipuluara në një formë apo në tjetrën, ose nuk respekto - shme

- Cilët anëtarë të famil- jes duhet të përfshihen në aplikimin elektronik për lotarinë?

-Nëse jeni beqar, ju do të përfshini vetëm veten tuaj. Mos përfshini prindërit tuaj në aplikimin tuaj. Nëse jeni i/e martuar, atëherë secili prej bashkëshortëve mund të aplikojë si aplikant kryesor dhe të përfshijë bashkëshorten/in dhe çdo fëmijë të pamartuar deri 21 vjeç në momentin e aplikimit.

- Aplikimi është individual, por familjarët duhet të paraqesin aty edhe pjestarët e tjerë të familjes, apo jo?

-Në rast se jeni të martuar, duhet të përfshini bashkëshortin apo bashkëshorten pavarësisht faktit se ai/ajo jeton ose jo me ju, apo ka ndërmend ose jo të emigrojë në Shtetet e Bashkuara. Nëse nuk e bëni këtë, - min e aplikantit kryesor dhe të refuzimit të të gjitha vizave të rastit në kohën e intervistës për vizë. Ju duhet të përfshini në regjistrimin tuaj bashkëshortin/en tuaj, edhe në qoftë se keni ndërmend të divorcoheni përpara se të aplikoni për një vizë. Një bashkëshort i cili tashmë është një qytetar amerikan, apo një banor i ligjshëm i përhershëm nuk është e nevojsme të përfshihet në aplikim. Ndaj, nëse ju zgjidhni opsionin “i martuar dhe bashkëshorti/ja ime është qytetare amerikane, ose me green card” tek aplikimi juaj, sistemi nuk do ju kërkojë të vendosni informacionin për bashkëshorten. Nëse jeni divorcuar apo bashkëshorti/ ja juaj nuk jeton më, mos e përfshini ish-bashkëshortin/ en tuaj në aplikim. - Po fëmijët? -Edhe ata duhen përfshirë nëse janë të pamartuar dhe deri në 21 vjeç në momentin e aplikimit, pavarësisht nëse janë fëmijët tuaj biologjikë, fëmijët e bashkëshortit/es tuaj. I njëjti kujdes në plotësim do treguar edhe për fëmijët. Renditni emrin, datën e lindjes, gjininë, qytetin e lindjes, dhe shtetin e lindjes, pavarësisht nëse jetojnë apo jo me ju, apo s’kanë ndërmend t’ju shoqërojnë ose ndjekin për t’u bashkuar me ju të emigroni në Shtetet e Bash individuale të secilit prej fëmijëve tuaj duke përdorur - - huni që të përfshini të gjithë fëmijët biologjikë,të gjithë nga ju dhe të gjithë fëmijët/ thjeshtërit nga martesat e mëparshme që janë të pamartuar dhe nën moshën 21 vjeç në datën e aplikimit tuaj elektronik, madje edhe në qoftë se ju nuk jeni më të martuar ligjërisht me prindin e fëmijës, dhe madje edhe në qoftë se fëmija aktualisht nuk banon me ju dhe/ose nuk do të emigrojë me ju.

Fëmijët e martuar dhe fëmijët mbi moshën 21 vjeç nuk janë të pranueshëm për Lotarinë. Megjithatë, në rrethana të caktuara Akti i Mbrojtjes të Statusit të Fëmijëve i mbron fëmijët nga moshës”. Nëse aplikimi juaj i DV është bërë para se fëmi mbushur 21 vjeç, dhe fëmija mbush 21 para lëshimit - jtohet sikur ai/ajo të ishte nën 21 për qëllimin e shqyrtimit të vizës.

Një fëmijë i cili tashmë është një qytetar amerikan apo një banor i ligjshëm i përhershëm nuk ka nevojë për një vizë diversiteti, dhe ju nuk do të penalizoheni për mospërfshirjen e anëtarëve të tillë të familjes në aplikimin tuaj.

- fëmijëve të cilët kanë të drejtë do të rezultojë në skuali dhe të refuzimit të të gjitha vizave të rastit në kohën e intervistës për vizë. Nuk ju kërkohet të përfshini fëmijët të cilët tashmë janë shtetas Amerikanë apo Rezidentë të Përhershëm Ligjorë, sidoqoftë ju nuk do të cënoheni nëse i përfshini ata.

- A mundet secili nga bashkëshortët të dorëzojë aplikim veçmas?

- Po, secili nga bashkëshortët mund të dorëzojë një aplikim veçmas, nëse secili përmbush kërkesat ligjore, por secili duhet të përfshijë në aplikimin e tij bashkëshortin/en dhe fëmijët. Në qoftë se njëri prej tyre përzgjidhet, tjetri ka të drejtë të aplikojë për statusin e personit ndjekës (derivativ). Mos harroni: secili nga ju duhet të përfshijë bashkëshorti/en dhe çdo fëmijë - rinë në aplikimin tuaj.

- Po prindërit, vëllezërit e motrat?

-Prindërit apo motrat/ vëllezërit e të regjistruarit për të përftuar statusin e personave në ngarkim, dhe ju nuk duhet t’i përfshihni ata në formularin tuaj. Nëse përfshini pjesëtarët e familjes (bashk short/e dhe f mij t q r lotarin ) në aplikimin tuaj, nuk është e domosdoshme për ta që të aplikojnë për vizë apo të udhëtojnë me ju. Megjithatë, në qoftë se ju përfshini më vonë në aplikimin tuaj për vizë një person i cili është në varësinë tuaj të ligjshme, dhe që nuk e keni përfshirë në aplikimin intervistës për vizë dhe as juve e as anëtarëve të familjes suaj nuk do t’ju lëshohet vizë. Kjo vlen vetëm për ata që ishin anëtarë të familjes në kohën kur është dorëzuar aplikimi origjinal, jo ata të përftuar në një datë të - lestar. Bashkëshorti/ja juaj, nëse i përmbush kushtet për aplikim, mund të dorëzojë gjithashtu një formular më vete edhe pse ai/ajo është radhitur në aplikimin tuaj, për sa kohë që të dy aplikimet të përfshijnë detaje mbi të gjithë vartësit në familjen tuaj.

- A ka nj mosh minimale p r t aplikuar p r programin e E-DV-s ?

- Nuk ka moshë minimale për të aplikuar për programin, por kërkesa për shkollim nga një shkollë e mesme ose përvojë pune për secilin aplikant primar në kohën e aplikimit do të shumë personave që janë nën 18 vjeç.

- Po ata që janë emigrantë mund të aplikojnë?

- Shqiptarët mund të aplikojnë kudo që ndodhen duke zgjedhur si shtet Shqipërinë.

- Po nëse SHBA?

- Po, nj aplikant mund t jet n Shtetet e Bashkura ose n nj shtet tjet r dhe aplikimi mund t kryhet nga kudo ndodheni, edhe në SHBA.

- Po ata që janë në SHBA, nëse përzgjidhen, a mund të rregullojnë statusin pranë USCIS?

- Po, ata mund të aplikoni pranë USCIS për rregullim të statusit si banor i përhershëm me kusht që të jenë të pranueshëm për të rregulluar statusin sipas kushteve ligjore të nenit 245 të INA-s. Ata duhet të sigurohen që USCIS do të mbarojë veprimet në rastin e tyre, duke përfshirë shqyrtimin para 30 shtatorit 2018 edhe të ndonjë bashkëshorti/bashkëshorteje apo fëmije nën moshën 21 vjeç që ndodhen jashtë Amerikës, pasi në atë datë mbaron përzgjedhshmëria për programin e DV-2018. Në asnjë rrethanë nuk do të miratohen numra vizash të programit të DV2018 apo rregullim i statusit pas mesnat s (EDT) më 30 shtator 2018.

- Secili duhet të aplikojë vetë, apo dikush tjetër mund të aplikojë për një tjetër?

- Ju inkurajojmë fuqimisht të përgatisni dhe dorëzoni individualisht aplikimin tuaj (aplikimin elektronik edhe dikë tjetër që t’ju ndihmojë të aplikoni. Pavarësisht se nga kush është bërë - rinë, pra nga vetë individi, apo nga një avokat, mik, i afërm, etj., vetëm një regjistrim mund të paraqitet në emrin tuaj. Ju si aplikant keni përgjegjësinë të siguroheni që informacioni i dërguar në formularin e regjistrimit është i saktë dhe i plotë; formularët që nuk janë të saktë dhe të plotë do janë në duhet të ruajnë numrin per munden në mënyrë të pavarur të kontrollojnë statusin e aplikimit të tyre nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Regjistrimit (Entrant Status Check) në www.dvlottery. state.gov. Të regjistruarit duhet të kenë akses tek adresa e postës elektronike që vendosën tek aplikimi elektronik për E-DV.

Kur merren njoftimet pë

Njoftimet zyrtare të përzgjedhjes do të bëhet nëpërmjet Kontrollit të Statusit të të Regjistruarve, 2017, deri në 30 shtator 2018, në faqen e internetit E-DV www.dvlottery. state.gov. E përsërisim, Departamenti i Shtetit nuk do të dërgojë njoftime për të përzgjedhurit apo letra me postë ose email. Çdo njoftim me email ose letër që ju deklaron se jeni përzgjedhur për të marrë lotarinë nuk vjen nga Departamenti i Shtetit dhe nuk është i ligjshëm.

-Nëse dikush merr një vizë nëpërmjet programit të DV-së, a do ja paguajë qeveria e SHBA-së pagesën e udhëtimit për në SHBA, a do të ndihmojë për të gjetur strehim dhe punë dhe/ose a do të japë kujdes mjekësor apo - nanciare derisa personi të rregullohet plotësisht?

-Jo. Qeveria e SHBAsë nuk do të japë asnjë nga këto shërbime nëse ju merrni një vizë nëpërmjet programit të DV-së. Nëse ju jeni përzgjedhur për të aplikuar për një vizë DV-je, do t’ju kërkohet të dëshmoni se nuk do të bëheni barrë publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara se të pajiseni me vizë. Këto të dhëna mund të jetë në formën e një kombinimi të pasurive tuaja personale, një Garanci Mbështetjeje (Formulari I-134), i paraqitur nga një i afërm apo mik që banon në Shtetet e Bashkuara, një ofertë për punësim nga një punëdhënës në Shtetet e Bashkuara, ose evidencë tjetër

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.