Lotaria amerikane: Si ta

Intervista - - SOCIALE -

varësisht nëse janë fëmijët tuaj biologjikë, fëmijët e bashkëshortit/ es tuaj (edhe pse tashmë mund të jeni i ndarë nga prindi i fëmijës), fëmijët e bashkëshortit/es suaj, apo në përputhje me ligjet e vendit tuaj. Përfshini të gjithë fëmijët nën 21 - tronik, edhe nëse ata nuk banojnë të emigrojnë në kuadrin e programit DV. Nuk ju kërkohet të përfshini fëmijët të cilët tashmë janë shte nuk do të cënoheni nëse i përfshini ata. Prindërit apo motrat/vëllezërit e të regjistruarit nuk janë të kuali personave në ngarkim, dhe ju nuk duhet t’i përfshihni ata në formularin tuaj. Nëse përfshini pjesëtarët e - aplikimin tuaj, nuk është e domos vizë apo të udhëtojnë me ju.

përfshini më vonë në aplikimin tuaj për vizë një person i cili është nuk e keni përfshirë në aplikimin për vizë dhe as juve e as anëtarëve të familjes suaj nuk do t’ju lëshohet ishin anëtarë të familjes në kohën kur është dorëzuar aplikimi origjinal, jo ata të përftuar në një datë të Bashkëshorti/ja juaj, nëse i përmbush kushtet për aplikim, mund të dorëzojë gjithashtunjë formular më vete edhe pse ai/ajo është radhitur të dy aplikimet të përfshijnë detaje mbi të gjithë vartësit në familjen tuaj.

përgatisni dhe dorëzoni aplikimin t’ju ndihmojë të aplikoni. Pavarësisht se nga kush është bërë aplikimi individi, apo nga një avokat, mik, i afërm, etj., vetëm një regjistrim si aplikant keni përgjegjësinë të si në formularin e regjistrimit është i janë të saktë dhe të plotë do të skua të munden në mënyrë të pavarur të kontrollojnë statusin e aplikimit të tyre nëpërmjet Kontrollit të Sta Të regjistruarit duhet të kenë akses vendosën tek aplikimi elektronik për E-DV.

- Po.

Ju mund të regjistroheni online - Lindore (EDT) (GMT-4) e martë, -

-

- Jo, ju nuk do të jeni në gjendje një program tjetër dhe ta dorëzoni atë më vonë. Formulari i regjistri - mular vetëm për internet. Ju duhet të plotësoni informacionin dhe ta

-

- Jo. Formulari i regjistrimit të E-DV-së (lotarisë elektronike) dhe dorëzohet njëherësh. Ju do të keni gjashtëdhjetë (60) minuta kohë - simin e formularit, deri në përfundimin dhe regjistrimin në adresën e internetit të E-DV-së. Nëse më shumë se gjashtëdhjetë minuta kalojnë dhe ju nuk e keni përfunduar dhe regjistruar formularin tuaj në mënyrë elektronike, informacioni fshihet. Sistemi fshin të gjitha re të mos përcaktohet aksidentalisht deri në fund udhëzimet përpara se do t’ju nevojitet.

(mesditë), Ora Standarte Lindore nuk i plotësojnë të dhënat teknike, regjistrimi juaj nuk do të pranohet nga interneti i E-DV-së, kështu - sur nga natyra e paparashikueshme e internetit, ju mund të mos e merrni menjëherë njoftimin për refuzim. Nëse ju mund të korrigjoni fotogra Pjesën e Parë apo të Dytë të formularit brenda 60 (gjashtëdhjetë) minutave, ju mund të jeni në gjendje sukses. Përndryshe, do t’ju nevoji - nevojshme deri në pranimin e plotë të formularit dhe deri në njoftimin regjistrimi juaj ka përfunduar dhe ju - trim shtesë.

- Ju duhet të merrni njoftimin - het ruajtur dhe mbajtur. Megjithatë, duke u nisur nga natyra e paparashikueshme e internetit, mund të njoftoheni me vonesë. Ju mund të shtypni butonin “Submit” sa herë të jetë e nevojshme deri në pranimin e plotë të formularit dhe deri në njof Megjithatë, sapo të

mos e ridërgoni informacionin tuaj.

- - -

është pranuar nga sistemi. Ju duhet të dorëzoni një regjistrim të ri. Ai nuk do të llogaritet si duplikatë. - mimit, mos kryeni më regjistrim tjetër në emrin tuaj.

- Ju duhet të përdorni numrin - - shtator 2019. Kontrolli i Statusit përzgjedhjen, do t’ju ofrojë udhëzime të mëtejshme sesi të vazhdoni aplikimin, t’ju njoftojë për datën dhe orën e takimit të intervistës për - torizuar nga Departamenti i Shtetit për regjistrimin e Vizës së Shumëllojshmërisë dhe për të Kontrolluar - ry.state.gov. Departamanti i Shte njoftojë nëse jeni përzgjedhur

- Ju mund të kontrolloni statusin e regjistrimit tuaj për DV-2019 - statusit për lotarinë e vitit të kaluar,

Ju duhet të keni numrin tuaj të - Një buton është tani në dispozi përmes adresës së regjistruar të postës elektronike duke plotësuar informacione të caktuara perso tuaj. Ambasadat dhe Konsullatat e në Kentucky nuk janë në gjendje regjistrimit për ju apo të sigurojnë - - hduar procesin e vizave.

-

- Departamenti i Shtetit nuk do - veria amerikane asnjëherë nuk ka dërguar e-mail për të njoftuar ata - programin e DV-2019. Nëse ju jeni përzgjedhur, ju do të merrni email komunikimi vetëm në lidhje me caktimin tuaj për vizë, pasi t’i jeni përgjigjur udhëzimeve të njoftimit - gjistruarve. Këto emaile nuk do të përmbajnë informacion mbi datën dhe kohën e takimit ekzistues, thjesht do t’ju tregojnë se detajet takimit janë në dispozicion dhe ju duhet pastaj të kontrolloni Statusin Shteteve të Bashkuara. Shumë - macione në lidhje me emigracionin dhe shërbimet e vizave. Departamenti i Shtetit nuk i vërteton, nuk i rekomandon, as sponsorizon informacionin ose materialin në këto

Ju mund të merrni email nga mashtrojnë t’u dërgoni para apo informacionin tuaj personal. Mund - mularët dhe informacionet në lidhje me procedurat e emigracionit, të cilat janë të gjitha në dispozicion falas - tit të Shtetit ose përmes Ambasadës -

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.