Plotësojmë pa gabime?

Intervista - - SOCIALE -

duke ju ngarkuar pagesa për shërbime të lidhura me llotarinë. Nëse ju i dërgoni të holla ndokujt prej këtyre mashtrimeve, mund të ketë ata përsëri. Gjithashtu, mos dërgoni interneti, pasi mund të përdoret për mashtrim ose vjedhje të identitetit. Këto emaile mashtruese mund të Kentucky, apo me Departamentin - tamenit i Shtetit të SHBA-së nuk ka dërguar asnjëherë emaile për të - programin DV-2019. Departamenti i Shetit nuk do ju kërkojë juve të dërgoni para me postë, apo me shër

- aplikantëve të përzgjedhur nuk do - jekin (vazhdojnë) rastet e tyre për lëshimin e vizave, më shumë se 50.000 regjistrime do të përzgjid e vëna në dispozicion për lotarinë të jenë lëshuar. Gjithsesi, kjo gjithashtu do të thotë se mund të mos ketë një numër të mjaftueshëm vizash - - - -

- - - met e njoftimit. Të përzgjedhurit, të cilët plotësojnë informacionin e kërkuar në udhëzime, do të informohen për datën e intervistës së tyre për vizë nëpërmjet Kontrollit deri në gjashtë javë para intervistës - lorë të SHBA-së në vendet e huaja. - cion për lëshimin e vizave. Pasi të gjitha 50,000 vizat për llotari të jenë lëshuar, programi do të përfundojë. Në parim, numrat e vizave mund të Aplikantët e përzgjedhur të cilët dëshirojnë të marrin vizë duhet të - jnë me përpikmëri dosjet e tyre. Të jesh thjesht i përzgjedhur rastësisht vizë. Përzgjedhje do të thotë vetëm një Vizë Shumëllojshmërie (lotarie), dhe nëse numri i dosjes suaj ekziston mundësia për lëshimin e vizës së lotarisë. Vetëm 50.000 viza do t’u lëshohen aplikantëve të tillë.

-

- Njoftimet zyrtare të përzgjedhjes do të bëhet nëpërmjet Kontrollit - Departamenti i Shtetit nuk do të dërgojë njoftime për të përzgjedhurit apo letra me postë ose email. ju deklaron se jeni përzgjedhur për të marrë lotarinë nuk vjen nga Departamenti i Shtetit dhe nuk është i ligjshëm. Departamenti i Shtetit do ju drejtojë juve për të rishikuar Kontrollit të Statusit të ri në lidhje me aplikimin tuaj. Departamenti i Shtetit nuk do t’ju kërkojë kurrë të dërgoni para me postë apo me shërbime të tilla si Western

nga secili rajon do u caktohet një - dim të periudhës së regjistrimit, një kompjuter do të përzgjedhë rastësisht aplikime të marra nga secili ra aplikimi i parë i zgjedhur rastësisht do të jetë rasti i parë i regjistruar, aplikimi i dytë i përzgjedhur do të jetë rasti i dytë i regjistruar, etj. Të gjitha regjistrimet e marra gjatë periudhës së aplikimit do të ketë një regjistrim është përzgjedhur, aplikanti do të njoftohet për zgjedhjen e tij/saj nëpërmjet Kontrollit të - - e dhëna online nëpërmjet Kontrollit - përzgjedhur për intervistë të marrin - tervistë për vizë në një Ambasadë ose Konsullatë të SHBA, ose derisa - të rregulluar statusin.

- Po, ju mund të aplikoni pranë të jeni i pranueshëm për të rregulluar statusin sipas kushteve ligjore - rojë veprimet në rastin tuaj, duke - - ti/bashkëshorteje apo fëmije nën Amerikës, pasi në atë datë mbaron përzgjedhshmëria juaj për programin e DV-2019. Në asnjë rrethanë nuk do të aprovohen numra vizash të programit të DV-2019 apo rregu më 30 shtator 2019.

-

- Personat e përzgjedhur për programin e lotarisë DV-2019 kanë të drejtë të aplikojnë për lëshimin 2019 të Departamentit të Shtetit, i më 30 shtator 2019. Pa përjashtim, të gjithë aplikantët e përzgjedhur me vizë ose të rregullojnë statusin e tyre deri në përfundim të vitit - je të lotarisë për vitin e ardhshëm Gjithashtu, bashkëshortët dhe fë të regjistruari të DV-2019 mund të pajisen me viza në kategorinë e - Departamenti nëpërmjet Kontrollit e internetit të E-DV-së katër deri në

-

- Nëse një i përzgjedhur kryesor vdes në cilindo hap të procesit të vizës përpara se të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara, rasti i DV-së bashkëshort/e dhe fëmijët derivativë nuk kanë më të drejtë për vizë atyre do të anullohet.

- Nuk ka asnjë tarifë për t’u regjistruar elektronikisht për lotarinë. duhet të paguani të gjitha tarifat për vizë të kërkuara në kohën e aplikimit për vizë si dhe intervistë drejtpërdrejt tek arkëtari konsullor në Ambasadën e Shteteve te Bashkuara apo Konsullatë. Nëse ju jeni një i për të rregulluar statusin, ju do t’i paguani të gjitha tarifat e kërkuara - gjedhur, ju do t’i merrni detajet mbi tarifat e kërkuara të aplikimit për vizë emigrimi të DV-së bashkë me dvlottery.state.gov.

-

- Nëse ju jeni një aplikues i përzgjedhur rastësisht, ju do të merrni ud vizës së DV-së nëpëmjet Kontrollit të dvlottery.state.gov. Ju do të paguani të gjitha tarifat e DV-së dhe vizës së emigrimit personalisht vetëm në Ambasadën ose Konsullatën e SHBA -së në kohën e aplikimit për vizë. Arkëtari konsullor do ju japë menjëherë pagesën. Mos i dërgoni para askujt për tarifat e DV-së nëpërmjet postës, - mi tjetër dërgesash nëse ju jeni duke aplikuar për një vizë emigrimi në një Ambasadë ose Konsullatë të Shteteve të Bashkuara. Nëse ju jeni përzgjedhur dhe ndodheni tashmë në Shtetet e - toni një kërkesë për rregullimin e sta e aksesueshme nëpërmjet Kontrollit të së pranë një banke amerikane.

-

rimbursohen. Ju duhet të përmbushni se zyrtari konsullor vendos se ju nuk i përmbushni të gjitha kërkesat për vizë ose se ju nuk jeni i pranueshëm për të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do t’ju mbahen tarifat e paguara.

- Aplikantët e DV-së janë subjekt i të gjitha rasteve të papranueshmërisë Aktin e Emigracionit dhe Shtetësisë

I - nueshmërisë për vizë duke lënë mënjanë ato te parashikuara zakonisht në kërkesat për falje. Disa dispozita të për të SHBA-së ose të huajve rezidentë të përhershëm të ligjshëm mund të jenë të disponueshme edhe për aplikantët e - zuar për programin e DV-së do ta bëjë nga dispozita të tilla.

- -

- nga Komisioni Federal i Tregtisë, në bashkëpunim me agjencitë për mbro gjithashtu mund të raportoni mashtrimin në Zyrën Federale të Hetimeve rreth një emaili të padëshiruar, vizito page).

- Sipas ligjit, një maksimum prej Kongresi miratoi Aktin e Asistencës - nevojshme deri në 5,000 nga 55,000 do të vihen në dispozicion për përdo - - gramin e DV-së mbeten 50,000 viza,

-

-

japë asnjë nga këto shërbime nëse ju merrni një vizë nëpërmjet programit të DV-së. Nëse ju jeni përzgjedhur për të aplikuar për një vizë DV-je, do t’ju kërkohet të dëshmoni se nuk do të bëheni barrë publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara se të pajiseni me vizë. Këto të dhëna mund të jetë në formën e një kombinimi të pasurive tuaja personale, një Garanci Mbësh Shtetet e Bashkuara, një ofertë për punësim nga një punëdhënës në Shtetet e Bashkuara, ose evidencë tjetër.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.