Tirana, në sulm për amerikanin tjetër Fill Houkins

Panorama Sport (Albania) - - ZONA MIKS -

! # $ # % & ' ( ) &' ( * + & - % . / $ 0 % 1 2 + 3 2 # 4 & ) % 5 6 6 ( * 7 # + $ 8 # 6 4 4 0 1 9 4 % + # 4 # % 0 # 2 2 4 % : ; :

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.