Be­cas pa­ra es­tu­diar en el MIT

ARQ - - EL TALLER -

Sis­te­ma de be­cas pa­ra pro­fe­sio­na­les de la UBA pa­ra el Pro­gra­ma Es­pe­cial de Es­tu­dios Ur­ba­nos y Re­gio­na­les (SPURS) del MIT, en Es­ta­dos Uni­dos. LAS pos­tu­la­cio­nes se ca­na­li­zan a tra­vés de las fa­cul­ta­des has­ta el 27/4 a las 14 hs. In­fo: be­ca­sin­ter­na­cio­na­les@rec.uba.ar

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.