“ES­TA FRA­GAN­CIA RE­FLE­JA TO­TAL­MEN­TE MI IDEN­TI­DAD”

EVA MEN­DES PRESENTO SU PER­FU­ME

Caras - - CARAS -

La ac­triz de Holly­wood Eva Men­des, pre­sen­tó jun­to a Avon la fra­gan­cia dual Eve Duet. “Me en­can­ta ce­le­brar mi in­di­vi­dua­li­dad a tra­vés de un per­fu­me”. Eve Duet pue­de com­bi­nar­se y crear in­fi­ni­tas po­si­bi­li­da­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.