EL PER­SO­NA­JE

Clarin - Rural - - LA SEMANA RURAL - Mi­guel del Sel Can­di­da­to del PRO en San­ta Fe

El lu­nes pró­xi­mo se­rá el pri­me­ro de los can­di­da­tos de la pro­vin­cia en par­ti­ci­par de una ron­da or­ga­ni­za­da por la So­cie­dad Ru­ral de Ro­sa­rio pa­ra que pre­sen­ten sus pro­pues­tas vin­cu­la­das al sec­tor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.