DI­REC­CIO­NA­RIO

Mia - - DIRECCIONARIO -

ASTROLOGÍA

Ga­briel Ru­gie­ro - El Bru­ji­to Ma­ya: cur­sos y

en­tre­vis­tas per­so­na­les: 4866 4757

Fa­ce­book: Bru­ji­to Ma­ya

BE­LLE­ZA

Cen­tro Hirsch: www.hirsch.org.ar

BRICO

Do­mi­ni­que Be­san­son: dqbs­tu­dio.com

in­fo@dqbs­tu­dio.com

CASA

Brit­tagno: ven­ta te­le­fó­ni­ca: 4901 1707

www.brit­tagno.com.ar

CO­CI­NA

Green Bam­boo: Cos­ta Ri­ca 5802, Ca­ba, 4775 7050

www.green-bam­boo.com.ar CO­CI­NA ECO­NÓ­MI­CA

La­gu­na Ne­gra: www.la­gu­na­ne­gra.com.ar

MO­DA

47 Street: www.47street.com.ar

Al­fon­si­na Fal: Gurruchaga 1741, Ca­ba, 4833 4533 al­fon­si­na­fal­za­pa­tos.com

Ba­se­ment: en Tien­das Fa­la­be­lla

Bi­lla­bong: San­ta Fe 1692, Ca­ba, Uni­cen­ter Martínez y Palmas de Pi­lar, Pi­lar Cal­fun: www.char­les­cal­fun.com

Carey: Pas­teur 431, Ca­ba www.ca­re­yac­ce­so­rios.com.ar

Ce­tap­hil: ven­ta en far­ma­cias. Chuick: www.chuick­me.com

Da­fi­ti: www.da­fi­ti.com.ar Ele­men­tos Esen­cia­les: Me­drano 33; Ju­ra­men­to 2337;

Ca­ba; Al­to Ave­lla­ne­da Shop­ping; Bue­nos Ai­res De­sign - www.ele­men­to­se­sen­cia­les.com.ar Es­cue­la de Si­re­nas: Ca­bre­ra 4977, Ca­ba

Fon­ten­la De­sign Mall: Av Ge­ne­ral Paz 16760, Ca­ba www.fon­ten­la-fur­ni­tu­re.com

Han­na Ac­ce­so­rios: Güe­mes 2793, Mar del Pla­ta

He­chos Per­cha: Ho­no­rio Puey­rre­dón 663, Ca­ba www.fa­ce­book.com/pro­duc­tos­he­chos­per­cha

In­dia Sty­le: Ca­bil­do 2110; San­ta Fe 1717; Acoy­te 84; Abas­to Shop­ping; Dot Bai­res, Ca­ba y suc.

Jua­ni­ta Jo: www.jua­ni­ta­jo.com

La Mercería: Ar­me­nia y Hon­du­ras, Ca­ba

Luz de Mar: Men­do­za 2443; Ju­ra­men­to 2364; San­ta Fe 2660, Ca­ba - www.luz­de­mar.com.ar

Luz Prín­ci­pe: Cór­do­ba 795, 10º “19”, Ca­ba www.luz­prin­ci­pe.com.ar

Mag­ne­to: www.mag­ne­to­re­ga­los.com

Ma­la Mía: www.ma­la­mia.com.ar

Mi­ró Sol: La­rrea 700; Ca­ba­lli­to Shop­ping Cen­ter, Ca­ba www.mi­roar­gen­ti­na.com.ar

Mish­ka: www.mish­kas­hoes.com.ar Or­bi­tal: Ar­me­nia 1572, Ca­ba www.or­bi­tal­vir­tual.com

Sho­far: www.sho­far­car­te­ras.com.ar Su­si­la Tan­trik: Mar­ce­lo T. de Alvear 1477, Ca­ba www.su­si­la­tan­trik.com

Tie­rra 316: www.tie­rra316.com.ar

Top3: Díaz Velez 4173, Ca­ba, 4983 6585

Tuc­ci: Cór­do­ba 4265, Ca­ba y suc.

Va­lus: www.va­lus.com.ar

Ver: Flo­ri­da 130; Flo­ri­da 620; San­ta Fe 1841; San­ta Fe 3201; Ca­bil­do 2139; Ri­va­da­via 6568; Abas­to Shop­ping; Dot Bai­res Shop­ping, Ca­ba; Uni­cen­ter Shop­ping; Al­to Ave­lla­ne­da Shop­ping - www.ver.com.ar

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.