Con­tar con un sis­te­ma de de­tec­tor de hu­mo/mo­nó­xi­do de car­bono:

Mia - - MINIMOLDE - Fuen­te: Ty­co In­te­gra­ted Fi­re & Se­cu­rity

re­sul­ta cla­ve un sis­te­ma de mo­ni­to­reo ya que al pre­sen­tar­se una si­tua­ción de pér­di­da, el sis­te­ma da­rá avi­so a la bre­ve­dad y per­mi­ti­rá to­mar ac­ción al res­pec­to pa­ra evi­tar ac­ci­den­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.