ME­SA DE LUZ.

Pymes - - OBJETOS -

La es­truc­tu­ra de me­tal pla­tea­do de es­ta me­sa sos­tie­ne, ocu­pan­do muy po­co es­pa­cio, tres ca­jo­nes de ma­de­ra de gran uti­li­dad pa­ra el guardado. Si bien es­tá con­ce­bi­da co­mo me­sa de luz, sue­le usar­se pa­ra acom­pa­ñar un si­llón, o pa­ra un rin­cón del co­me­dor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.