1. 2. 2.

Kleine Zeitung Steiermark - - SPORT -

Niels Hin­ter­mann (SUI) 2:26,58 Mi­nu­ten Ma­xence Muz­a­t­on (FRA) +0,26 Se­kun­den Fre­de­ric Bert­hold (AUT) +0,35 Se­kun­den 4. V. Giraud Moi­ne (FRA) 5. Nils Ma­ni (SUI) 6. Ro­med Bau­mann (AUT) 7. Jus­tin Mur­sier (SUI) 8. A. Aa­modt Kil­de (NOR) 9. Mar­tin Ca­ter (SLO) 10. Bryce Ben­nett (USA) +0,38 +0,51 +0,65 +1,18 +1,47 +1,56 +1,78 Wei­te­re Ös­ter­rei­cher: 17. Vin­cent Kriech­mayr +2,49. Aus­ge­schie­den u. a.: Chris­ti­an Wal­der, Mat­thi­as May­er, Han­nes Rei­chelt, Max Franz (al­le AUT), Pe­ter Fill (ITA). Ab­fahrt: 1. Muz­a­t­on (FRA) 1:34,15, 2. Hin­ter­mann +0,14, 3. Ma­ni +0,25, 4. Bert­hold +0,50, 5. Giraud Moi­ne +1,25, 6. Bau­mann +1,51. Sla­lom: 1. Mu­ri­sier 49,06, 2. Ste­fan Ha­da­lin (SLO) +0,17, 3. Vic­tor Muf­f­at-je­an­det (FRA) +0,20, 4. Al­exis Pin­tur­ault (FRA) +0,57, 5. Adam Zam­pa (SVK) 49,97 +0,91 ... 17. Bau­mann +2,51, 21. Bert­hold +3,12. Ge­samt­welt­cup: 1. Mar­cel Hir­scher (AUT) 893 , 2. Pin­tur­ault 605, 3. Hen­rik Kristof­fer­sen (NOR) 592, 4. Kje­til Jans­rud (NOR) 515, 5. Man­fred Mölgg (ITA) 396, 6. Fe­lix Neu­reu­ther (GER) 385, 7. Aa­modt Kil­de 323, 8. Ma­thieu Fai­v­re (FRA) 315, 9. And­re Myh­rer (SWE) 277. Kom­bi­na­ti­ons-welt­cup: 1. Pin­tur­ault 111, 2. Hin­ter­mann 100, 3. Aa­modt Kil­de 92, 4. Mu­ri­sier 86, 5. Hir­scher und Muz­a­t­on je 80. Heu­te: Ab­fahrt (12.30 Uhr, ORF eins, live).

Pre­mie­ren­sieg von Niels Hin­ter­mann (oben). Und der dritt­plat­zier­te Fre­de­ric Bert­hold strahl­te über sei­nen ers­ten Po­dest­platz GEPA, APA

Newspapers in German

Newspapers from Austria

© PressReader. All rights reserved.