Juncker: Mis­ter Eu­ro­pe

Kurier (Samstag) - - POLITIK -

Ge­bo­ren 1954 in Lu­xem­burg; Jus-Stu­di­um; 1980 Zu­las­sung als Rechts­an­walt.

Kar­rie­re 1982 wur­de der Christ­de­mo­krat Staats­se­kre­tär für So­zia­les, 1989 Fi­nanz­mi­nis­ter, 1995 Mi­nis­ter­prä­si­dent. 20042013 Eu­ro­grup­pen-Vor­sit­zen­der, 2014 EU-Kom­mis­si­ons­prä­si­dent.

Pri­vat ver­hei­ra­tet; Ril­ke-Fan

Newspapers in German

Newspapers from Austria

© PressReader. All rights reserved.