ФОТА З АЛЬБОМУ. ВУЧНІ СПАЛЕНАЙ ВЁСКІ

AiF Minsk - - БЕЛАРУСЬ РЕГИОНЫ - Галі­на Ге­расі­маў­на Іо­да (Кіе­ня)

У 1946 год­зе пас­ля за­кан­ч­эн­ня На­ва­груд­скай на­стаўніц­кай се­мі­на­рыі ў вёс­ку Пуд­зі­на пры­еха­ла пра­ца­ва­ць мая ма­ма, Клаўд­зія Ўлад­зі­міраў­на Кіе­ня (Філіп­чык). Яна пра­жы­ла там да ста­рас­ці.

У 1944 год­зе гэтая вёс­ка бы­ла спа­ле­на, і шко­ла раз­мяш­ча­ла­ся ў ад­зі­ным уца­леў­шым до­ме май­го дзяд­зь­кі Кіені Мі­хаі­ла Рад­зіво­наві­ча. На ва­чах дзя­цей бы­лі за­біты іх род­ныя, спа­ле­ны ха­ты, і нека­то­ры час люд­зі жы­лі ў зям­лян­ках. Але вёс­ка хут­ка адрад­зіла­ся. Усе гэтыя дзе­ці ат­ры­малі аду­ка­цыю і год­на пра­жы­лі сваё жыц­цё. На жаль, у жы­вых сён­ня за­сталі­ся толь­кі ча­цвё­ра. На 93-м год­зе пай­ш­ла з жыц­ця мая ма­ма, па­кі­нуў­шы доб­рую па­мя­ць у сэр­цах сваіх дзя­цей, уну­каў, праў­ну­каў, вуч­няў.

Дзе­ці з на­стаўні­цай, адра­зу пас­ля вай­ны.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.