Рэ­дак­цый­ны савет

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

л.с. ананіч, а.м. ан­др­эеў, у.п. ан­др­эй­чан­ка, і.і. бу­зоўскі, д.к. бяз­нюк, с.п. ві­на­ку­ра­ва, а.п. дзер­бін, л.я. зем­ля­коў, а.а. ка­ва­ле­ня, ч.с. кірвель, а.м. косі­нец, і.а. мар­за­люк,

у.а. мель­нік, м.у. мяс­ні­ко­віч, а.м. рад­зь­коў, с.в. ра­ш­эт­нікаў, д.г. рот­ман, а.м. рубі­наў, а.м. ру­сец­кі, а.м. тур, і.а. ча­ро­та, с.а. ша­вель, с.б. ша­пі­ра, у.м. шы­маў Функ­цыі рэ­дак­цый­най ка­ле­гіі вы­кон­вае ка­ле­гія уп «белта»

Ге­не­раль­ны ды­р­эк­тар дзміт­рый аляк­сандравіч Жук

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.