Дру­кар­нЯ

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

пад­пі­са­на ў друк 12.02.2016.

да­та вы­хаду 19.02.2016. Фар­мат 84х108 1/16. па­пе­ра аф­сет­ная. аф­сет­ны друк. умоў­на-дру­кар­скіх арк. 10,9. улі­ко­ва-вы­да­вец­кіх арк. 10,0. тыраж 3905 экз. за­каз 6428.

над­ру­ка­ва­на ў та­ва­ры­стве з да­дат­ко­вай ад­каз­на­сцю «дзіві­макс».

220005, г. мінск, пр. неза­леж­на­сці, 58, корп. 17. лі­ц­эн­зія № 02330/53 ад 03.04.2009.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.