Аб вы­дан­ні

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

ча­со­піс вы­ход­зі­ць на бе­ла­рус­кай і рус­кай мо­вах у за­леж­на­сці ад мо­вы аўтар­ска­га

ары­гі­на­ла. аўта­ры апуб­лі­ка­ва­ных мат­э­ры­я­лаў у ад­па­вед­на­сці з за­ко­нам аб дру­ку ня­су­ць ад­каз­на­сць за да­клад­на­сць

пры­вед­зе­ных фак­таў і зве­стак. рэ­дак­цыя мо­жа дру­ка­ва­ць ар­ты­ку­лы ў па­рад­ку аб­мер­ка­ван­ня, не пад­зя­ля­ю­чы

пунк­ту гле­джан­ня аўта­ра. пе­рад­ру­коў­ванне да­з­ва­ля­ец­ца па ўз­гад­нен­ні з рэ­дак­цы­яй, спа­сыл­ка на ча­со­піс «бе­ла­рус­кая дум­ка» аба­вяз­ко­вая.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.