КНіЖНЫ АГЛЯД

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

Бр­эсц­кая Біб­лія – унікаль­ны пом­нік куль­ту­ры XVI ста­годдзя: но­выя дасле­да­ван­ні і мат­э­ры­я­лы = Biblia Brzeska – unikatowy zabytek kultury XVI wieku: nowe badania i materiały

/ бр­эсц­кі аб­лас­ны вы­ка­наўчы ка­міт­эт, ук «аб­лас­ная біб­ліят­эка імя м. гор­ка­га»; [склад. а.м. мяс­нян­кі­на; пад агул. рэд. в. ва­лец­ка­га]. – мінск: палі­граф­кам­бі­нат імя я. ко­ла­са, 2015. – 272 с.

Як вя­до­ма, Бр­эсц­кая Біб­лія – ад­но з пер­шых дру­ка­ва­ных вы­дан­няў на тэ­ры­то­рыі су­час­най Бе­ла­русі і ад­на­ча­со­ва – знач­ны пом­нік ма­стацтва, які вы­лу­ча­ец­ца ма­ляўнічым га­тыч­ным шрыф­там і ба­га­тай гра­фі­кай. У прад­стаў­ле­най кнi­зе ўпер­шы­ню аба­гуль­ня­юц­ца да­ныя пра су­час­нае іс­на­ванне і рас­паў­сюдж­ванне ты­па­гра­фіч­ных ва­ры­ян­таў Бр­эсц­кай Біб­ліі ў кні­гас­хо­віш­чах Польш­чы, Літ­вы, Расіі, Украі­ны, Вя­ліка­бры­таніі, Гер­маніі, ЗША і інш. Так­са­ма змяш­ча­ец­ца біб­лія­гра­фіч­ны па­ка­заль­нік мат­э­ры­я­лаў пра Бр­эсц­кую Біб­лію на мо­вах з вы­ка­ры­стан­нем кіры­ліч­най і ла­цін­с­кай гра­фікі.

У вы­дан­ні дру­ку­юц­ца ары­гі­наль­ныя ар­ты­ку­лы кіраўніка Цэн­тра дасле­да­ван­няў поль­скай біб­лія­гра­фіі Эстр­эй­хе­раў Вац­ла­ва Ва­лец­ка­га (га­лоў­на­га наву­ко­ва­га рэ­дак­та­ра

До­ку­мент уже дав­но яв­ля­ет­ся пред­ме­том изу­че­ния уче­ных. Невоз­мож­но пе­ре­оце­нить его фун­да­мен­таль­ную роль и в со­вре­мен­ном об­ще­стве. Фик­си­руя от­дель­ные еди­ни­цы и по­то­ки раз­ных ви­дов ин­фор­ма­ции, пись­мен­ная до­ку­мен­та­ция вы­пол­ня­ет раз­ные функ­ции. По­сред­ством ее уста­нав­ли­ва­ют­ся пра­во­от­но­ше­ния, осу­ществ­ля­ет­ся власть, ве­дет­ся управ­ле­ние, со­вер­ша­ет­ся правосудие. Все это уси­ли­ва­ет ин­те­рес к ис­то­рии до­ку­мен­та.

Пред­став­лен­ная кни­га об­ра­ща­ет нас к про­шло­му – она по­свя­ще­на во­про­сам про­ис­хож­де­ния и бы­то­ва­ния пра­во­во­го до­ку­мен­та в Ве­ли­ком Кня­же­стве Ли­тов­ском. Так­же це­лью ав­тор­ско­го ис­сле­до­ва­ния яв­ля­ет­ся опре­де­ле­ние его функ­ций, ме­ста, зна­че­ния и ста­ту­са на ран­них эта­пах.

При­ме­няя, и небез­осно­ва­тель­но, при изу­че­нии ис­то­рии до­ку­мен­таль­ной пись­мен­но­сти ВКЛ со­ци­о­куль­тур­ный под­ход, А.И. Гру­ша вы­яс­ня­ет пред­по­сыл­ки, усло­вия и при­чи­ны по­яв­ле­ния до­ку­мен­та.

збор­ніка) і су­пра­цоўніка Цэн­тра Стані­сла­ва Сіес­Кшыш­коўска­га. У сваіх раз­ва­жан­нях аўта­ры пра­па­ну­ю­ць раз­гля­да­ць Бр­эсц­кую Біб­лію як еўра­пей­скі PR­пра­ект Міка­лая Рад­зіві­ла Чор­на­га. Па­вод­ле ін­ша­га дасле­да­ван­ня, Бе­рас­цей­ская дру­кар­ня бу­да­ва­ла­ся дзе­ля вы­дан­ня ў ёй Ста­ту­та Вя­ліка­га Княст­ва Літоўска­га. Ад­нак канц­лер ВКЛ імкнуў­ся зра­бі­ць Бе­рас­це цэн­трам прат­эс­тан­тыз­му, які, на яго дум­ку, паві­нен быў ста­ць на­цы­я­наль­най рэ­лі­гіяй краі­ны, та­му за­мест Ста­ту­та тут бы­ла над­ру­ка­ва­на Біб­лія.

Ві­да­воч­на, што зга­дак і та­ям­ніц ва­кол Бр­эсц­кай Біб­ліі яш­чэ шмат.

Аўта­ры, рэ­дак­та­ры, скла­даль­нікі, пе­рак­лад­чы­кі і вы­даў­цы спад­зя­юц­ца, што вы­данне дас­ць моц­ны штур­шок для да­лей­ша­га спас­ці­ж­эн­ня гісто­рыі і вы­вуч­эн­ня Кні­гі Кніг, што з’явіла­ся ў Бр­эс­це.

Гру­ша, А.И. До­ку­мен­таль­ная пись­мен­ность Ве­ли­ко­го Кня­же­ства Ли­тов­ско­го (ко­нец XIV – пер­вая треть XVI в.)

/ а.И. гру­ша. – минск: беларуская наву­ка, 2015. – 465 с.: ил. – ISвN 978-985-08-1811-9.

Кро­ме то­го, в кни­ге да­ют­ся от­ве­ты на сле­ду­ю­щие во­про­сы: что пред­став­лял со­бой «про­то­до­ку­мент»; ка­кие ин­сти­ту­ты ока­за­ли ре­ша­ю­щее со­дей­ствие в про­дви­же­нии до­ку­мен­та; в чем вы­ра­зи­лись ло­каль­ные и ста­ди­о­наль­ные осо­бен­но­сти рас­про­стра­не­ния пись­мен­ной до­ку­мен­та­ции; в ка­кой об­ла­сти она про­яви­ла се­бя рань­ше и бо­лее вы­ра­зи­тель­но; в ка­ких на­прав­ле­ни­ях шло рас­про­стра­не­ние и утвер­жде­ние до­ку­мен­таль­ных прак­тик и ка­ков был ха­рак­тер дан­но­го про­цес­са.

Дан­ное ис­сле­до­ва­ние поз­во­лит чи­та­те­лям узнать и о тех из­ме­не­ни­ях в об­ще­стве, к ко­то­рым при­ве­ло по­яв­ле­ние до­ку­мен­та, и о фор­мах про­ис­хо­див­ше­го со­су­ще­ство­ва­ния до­ку­мен­та и уст­ной тра­ди­ции. Ак­ту­аль­ны и при­ве­ден­ные дан­ные о том, как прак­ти­ка из­да­ния и хра­не­ния до­ку­мен­та из­ме­ни­ла мо­дель мыш­ле­ния ин­ди­ви­да.

Кни­га рас­счи­та­на на ис­сле­до­ва­те­лей, пре­по­да­ва­те­лей, сту­ден­тов, всех тех, кто ин­те­ре­су­ет­ся ис­то­ри­ей Ве­ли­ко­го Кня­же­ства Ли­тов­ско­го и пись­мен­но­сти.

Кні­гі для агля­ду пра­дастаў­ле­ны Пр­эзід­энц­кай біб­ліят­э­кай Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.