«НА ДОБ­РУЮ ПАМЯЦЬ...»

Воб­раз класіка бе­ла­рус­кай літа­ра­ту­ры Я. Ку­па­лы ў фо­та­здым­ках

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

У збо­ры Дзяр­жаў­на­га літа­ра­тур­на­га му­зея імя Я. Ку­па­лы і фо­тахроні­цы БЕЛТА заха­ва­ла­ся ня­ма­ла фа­та­гра­фіч­ных свед­чан­няў, звя­за­ных з імем пер­ша­га на­род­на­га па­эта Бе­ла­русі. На іх ад­люстра­ва­ны як сам Іван Да­міні­кавіч Лу­ц­э­віч, так і яго ася­роддзе – бліз­кія люд­зі, ка­ле­гі, а так­са­ма прых­іль­нікі па­этыч­на­га та­лен­ту. «На доб­рую памяць. Ян­ка Ку­па­ла» – так няр­эд­ка пад­пі­сваў свае фо­та­здым­кі класік бе­ла­рус­кай літа­ра­ту­ры. Не буд­зе пе­ра­боль­шан­нем ска­за­ць, што гэтыя чор­на-бе­лыя фа­та­гра­фіі ха­рак­тары­зуе асаб­лі­вая, да­вер­ная та­наль­на­сць. Маг­чы­ма, та­му яны за­хоў­ва­ю­ць сён­ня ня­хай і ня­бач­ную, але ві­да­воч­ную су­вязь з ку­па­лаўскім све­там…

Са студ­эн­та­мі-бе­ла­ру­са­мі. г. Санкт-Пе­цяр­бург. 1910 год У Віль­ні. 1909 год У рэ­дак­цыі га­зе­ты. г. Віль­ня. 1913 год З жон­кай У. Лу­ц­э­віч у По­лац­ку. 1916 год

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.