ДРУ­КАРНЯ

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

Пад­пі­са­на ў друк 17.07.2017. да­та вы­хаду 24.07.2017. Фар­мат 84х108 1/16. Па­пе­ра аф­сет­ная. Аф­сет­ны друк. умоў­на-дру­кар­скіх арк. 10,9. улі­ко­ва-вы­да­вец­кіх арк. 10,0. ты­раж 3515 экз. за­каз 552.

над­ру­ка­ва­на ў дру­кар­ні «Ак­вар­эль Прынт» Таа «Прам­ком­плекс». Вул. ра­ды­яль­ная, 40-402, 220070, г. мінск. Лі­ц­эн­зія № 2330/78 ад 03.03.2014. Па­свед­чанне аб Дрввр­дв № 2/16 ад 21.11.2013.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.