Пра аўта­ра

Belaruskaya Dumka - - МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ -

Есін руслан але­гавіч.

на­рад­зіў­ся ў 1969 год­зе. скон­чыў мін­с­кае вы­ш­эй­шае ва­ен­на-палітыч­нае агуль­на­вай­с­ко­вае вучы­ліш­ча (1990), Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны эка­на­міч­ны ўнівер­сіт­эт (1993), ака­д­эмію кіра­ван­ня пры са­ве­це міністраў рэспублікі Бе­ла­русь (1993), ды­пла­ма­тыч­ную ака­д­эмію мініст­эр­ства за­меж­ных спраў расіі (1996). з 1991 го­да – на дзяр­жаў­най служ­бе ў мініст­эр­стве куль­ту­ры і дру­ку, мініст­эр­стве за­меж­ных спраў Бе­ла­русі. у 2000–2003 га­дах – са­вет­нік па ганд­лё­ва-эка­на­міч­ных пы­тан­нях па­соль­ства Бе­ла­русі ў вен­грыі, з 2006 го­да – ге­не­раль­ны кон­сул рэспублікі Бе­ла­русь у гдань­ску (польш­ча), з 2011 го­да – на­мес­нік на­чаль­ніка ўпраў­лен­ня снд і Еўраз­эс мініст­эр­ства за­меж­ных спраў Бе­ла­русі. з са­кавіка 2014 го­да – на­мес­нік ды­р­эк­та­ра дэпар­та­мен­та – на­чаль­нік упраў­лен­ня за­бес­пяч­эн­ня знеш­не­эка­на­міч­най дзей­на­сці, з чэрве­ня 2016-га – на­мес­нік ды­р­эк­та­ра дэпар­та­мен­та – на­чаль­нік упраў­лен­ня ка­ар­ды­на­цыі знеш­не­эка­на­міч­най дзей­на­сці дэпар­та­мен­та знеш­не­эка­на­міч­най дзей­на­сці мініст­эр­ства за­меж­ных спраў рэспублікі Бе­ла­русь. з кра­савіка 2017 го­да – над­звы­чай­ны і паў­на­моц­ны па­сол рэспублікі Бе­ла­русь у японіі. док­тар палітыч­ных навук (2012). аўтар трох ма­на­гра­фій і больш як 40 пуб­ліка­цый. сфе­ра наву­ко­вых ін­тар­э­с­аў: пы­тан­ні палітыч­на­га рэ­гія­наліз­му.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.