«БЕ­ЛА­РУС­КАЯ ДУМКА»

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

– пе­ра­мож­ца V на­цы­я­наль­на­га кон­кур­су дру­ка­ва­ных Смі «за­ла­тая літа­ра» ў на­мі­на­цыі «Леп­шы наву­ко­вы, наву­ко­ва-папуляр­ны часопіс», іХ на­цы­я­наль­на­га кон­кур­су дру­ка­ва­ных Смі «за­ла­тая літа­ра» ў на­мі­на­цыі «Леп­шыя мат­э­ры­я­лы наву­ко­вай, наву­ко­ва­па­пу­ляр­най тэ­ма­ты­кі»

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.