Наву­ко­ва-рэ­дак­цый­Ны са­вет

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

с.П. ві­на­ку­ра­ва, а.а. Ка­ва­ле­ня, і.в. Кат­ля­роў, с.а. Кізі­ма, ч.с. Кірвель, а.м. Косі­нец, і.а. мар­за­люк, у.а. мель­нік, м.у. мяс­ні­ко­віч, г.у. Паль­чык , д.г. рот­ман, а.м. рубі­наў, і.в. са­вер­чан­ка, а.л. са­мо­віч, і.а. ча­ро­та, у.м. шы­маў

Функ­цыі рэ­дак­цый­най ка­ле­гіі вы­кон­вае ка­ле­гія уП «Бел­та»

Ге­не­раль­ны ды­р­эк­тар дзміт­рый аляк­сандравіч ЖуК

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.