ДРУКАРНЯ

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

Пад­пі­са­на ў друк 15.09.2017. да­та вы­хаду 25.09.2017. Фар­мат 84х108 1/16. Па­пе­ра аф­сет­ная. аф­сет­ны друк. умоў­на-дру­кар­скіх арк. 10,9. улі­ко­ва-вы­да­вец­кіх арк. 10,0. ты­раж 3477 экз. за­каз 735.

над­ру­ка­ва­на ў дру­кар­ні «ак­вар­эль Прынт» таа «Прам­ком­плекс». вул. ра­ды­яль­ная, 40-402, 220070, г. мінск. лі­ц­эн­зія № 2330/78 ад 03.03.2014. Па­свед­чанне аб дрв­врдв № 2/16 ад 21.11.2013.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.