знак асаб­лi­вай ад­зна­кі – ме­даль Ге­роя Бе­ла­русі

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

Ме­даль Ге­роя Бе­ла­русі ўяў­ляе са­бой пя­ці­кан­цо­вую зор­ку з глад­кі­мі шмат­гран­ны­мі пра­мя­ня­мі на вон­ка­вым ба­ку, упі­са­ную ў ак­руж­на­сць ды­я­мет­рам 33 мм. Ад­ва­рот­ны бок ме­да­ля мае глад­кую па­верх­ню, у цэн­тры зна­ход­зiц­ца ну­мар ме­да­ля.

Ме­даль пры да­па­мо­зе вуш­ка i кол­ца злу­ча­ец­ца з ка­лод­кай пра­ма­ву­голь­най фор­мы. Уз­доўж ас­но­вы ка­лод­кі іду­ць про­разі, унут­ра­ная яе част­ка аб­цяг­ну­та му­а­ра­вай стуж­кай чы­рво­на­га ко­ле­ру з па­доўж­най зя­лё­най па­лос­кай з пра­ва­га краю. Ме­даль і ка­лод­ка да яго вы­раб­ля­юц­ца з зо­ла­та 585-й про­бы, ва­га іх 19 гра­маў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.