Ли­те­ра­ту­ра

Belaruskaya Dumka - - БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА -

1. Cummings, Milton C.Jr. Cultural Diplomacy and the United States Government / Milton C.Jr. Cummings. – Washington D.C.: Center for Artsand Culture, 2003. – 15 р.

2. Снап­ков­ский, в.е. Меж­ду­на­род­ное куль­тур­ное со­труд­ни­че­ство рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь (1991–2011 гг.) / в.е. Снап­ков­ский, о.И. лазор­ки­на // жур­нал меж­ду­на­род­но­го пра­ва и меж­ду­на­род­ных от­но­ше­ний. – 2011. – № 4. – С. 32–40.

3. об утвер­жде­нии ос­нов­ных на­прав­ле­ний внут­рен­ней и внеш­ней по­ли­ти­ки рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь № 60-з от 14.11.2005 г. [элек­трон­ный ре­сурс] // на­ци­о­наль­ный пра­во­вой ин­тер­нет­пор­тал рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь. – ре­жим до­сту­па: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0= H10500060. – Да­та до­сту­па: 29.06.2017.

4. код­экс рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь аб куль­ту­ры: 20 лі­пе­ня 2016 г. № 413-з: пры­ня­ты Па­ла­тай прад­стаўнікоў 24 чэрве­ня 2016 г.: адо­бра­ны Са­ве­там рэс­пуб­лікі 30 чэрве­ня 2016 г. – Мінск: нац. цэнтр пра­ва­вой ін­фарм. рэсп. Бе­ла­русь, 2016. – 272 с.

5. кон­цеп­ция на­ци­о­наль­ной без­опас­но­сти рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь: утвер­жде­на ука­зом Пре­зи­ден­та рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь от 17.07.2001 г. № 390. – Минск: амал­фея, 2001. – 55 с.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.