Ли­те­ра­ту­ра

Belaruskaya Dumka - - БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА -

1. Ис­то­рия за­ко­но­да­тель­ства СССр и рСФСр по уго­лов­но­му про­цес­су и ор­га­ни­за­ции су­да и про­ку­ра­ту­ры. 1917–1945 гг.: сб. до­ку­мен­тов / под. ред. С.а. го­лун­ско­го. – М., 1955. – С. 34.

2. По­ло­же­ние о су­деб­ных ис­пол­ни­те­лях // збор за­ко­наў і за­га­даў ра­бо­ча-ся­лян­ска­га ўра­ду Бе­ла­рус­кае Со­цы­я­лі­стыч­нае Са­вец­кае рэс­пуб­лікі. – 1925 г. – № 3 (15 мая). – С. 51.

3. По­ло­же­ние о су­до­устрой­стве БССр // Со­бра­ние уза­ко­не­ний и рас­по­ря­же­ний ра­бо­че-кре­стьян­ско­го пра­ви­тель­ства Со­ци­а­ли­сти­че­ской Со­вет­ской рес­пуб­ли­ки Бе­ло­рус­сии. – 1923. – № 12 (4 ап­ре­ля). – С. 9.

4. По­ло­же­ние о су­до­устрой­стве БССр. По­ста­нов­ле­ние II сес­сии цИк БССр IV со­зы­ва 30 мар­та 1923 г. // на­ци­о­наль­ный ар­хив рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь (нарБ). – Фонд 99. – оп. 2. – Д. 205. – л. 87.

5. По­ло­же­ние о су­до­устрой­стве БССр // Со­бра­ние за­ко­нов и рас­по­ря­же­ний ра­бо­че-кре­стьян­ско­го пра­ви­тель­ства Со­ци­а­ли­сти­че­ской Со­вет­ской рес­пуб­ли­ки Бе­ло­рус­сии. – 1925. – № 49 (31 де­каб­ря). – С. 31–32.

6. от­чет о де­я­тель­но­сти на­род­но­го ко­мис­са­ри­а­та юс­ти­ции БССр по от­де­лу су­до­устрой­ства и над­зо­ра и под­ве­дом­ствен­ных ему ор­га­нов 1926 г. // нарБ. – Фонд 99. – оп. 2. – Д. 384. – л. 132.

7. Пись­мо нкю окруж­ным су­дам № 89 от 12.01.1928 с разъ­яс­не­ни­ем неко­то­рых по­ло­же­ний Ин­струк­ции нкю № 94 от 10.11.1927 г. «о по­ряд­ке ис­пол­не­ния ре­ше­ний по граж­дан­ским де­лам» // нарБ. – Фонд 99. – оп. 2. – Д. 648. – л. 51–53.

8. Пе­ре­пис­ка нкю с окруж­ны­ми су­да­ми, март 1928 г. // нарБ. – Фонд 99. оп. 2. Д. 616. л. 11.

9. нарБ. – Фонд 99. – оп. 2. –Д. 616. – л. 13.

10. По­ло­же­ние о су­до­устрой­стве БССр // Со­бра­ние за­ко­нов и рас­по­ря­же­ний ра­бо­че-кре­стьян­ско­го пра­ви­тель­ства Со­ци­а­ли­сти­че­ской Со­вет­ской рес­пуб­ли­ки Бе­ло­рус­сии. – 1931. – № 26 (20 июля). – С. 187.

11. При­каз нкю Со­ю­за ССр № 51 8 мар­та 1941 г. // нарБ. – Фонд 99. – оп. 2. – Д. 797. л. 46.

12. Из Пе­реч­ня опе­ра­тив­ных при­ка­зов и ин­струк­ций Ми­ни­стер­ства юс­ти­ции СССр, дей­ству­ю­щих на 1 ав­гу­ста 1948 г. // нарБ. – Фонд. 99. – оп. 5. – Д. 60. – л. 79–92.

13. Спи­сок су­деб­ных ис­пол­ни­те­лей при на­род­ных су­дах Мин­ской об­ла­сти, 1948 г. // го­су­дар­ствен­ный ар­хив Мин­ской об­ла­сти (га Мин). – Фонд 3878. – оп. 2. – Д. 23. – л. 10.

14. Ста­ти­сти­че­ский об­зор о ра­бо­те су­деб­ных ис­пол­ни­те­лей Мин­ской об­ла­сти за I по­лу­го­дие 1945 г. // гаМин. – Фонд 3878. – оп. 2 . – Д. 2. – л. 29.

15. Справка о со­сто­я­нии на­род­ных су­дов Брест­ской об­ла­сти в 1949 г. // нарБ. Фонд 99. – оп. 7. – Д. 14. – л. 36.

16. го­лу­бев, в.М. эволюция ин­сти­ту­та су­деб­ных ис­пол­ни­те­лей в 1940–1980-е гг. / в.М. го­лу­бев // Прак­ти­ка ис­пол­ни­тель­но­го про­из­вод­ства. – 2009. – № 3. – С. 30.

17. за­кон аб су­до­вым лад­зе Бе­ла­рус­кай Са­вец­кай Са­цы­я­лі­стыч­най рэс­пуб­лікі // збор за­ко­наў, ука­заў Пр­эзі­ды­ума вяр­хоў­на­га Са­ве­та Бе­ла­рус­кай ССр, пас­та­ноў і рас­па­ра­дж­эн­няў са­ве­та Міністраў Бе­ла­рус­кай ССр. – 1959. – № 15 (ліста­пад). – арт. 248.

18. Ис­пол­не­ние су­деб­ных ре­ше­ний: сбор­ник за­ко­но­да­тель­ных ак­тов, нор­ма­тив­ных ма­те­ри­а­лов и су­деб­ной прак­ти­ки / Сост. С.И. Ба­ла­шов [и др.] . М.: юрид. лит. 1979 г. – С. 56.

19. До­клад­ная за­пис­ка об ито­гах про­вер­ки ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты су­дов Мин­ской об­ла­сти и от­де­ла юс­ти­ции Мин­ско­го обл­ис­пол­ко­ма по ис­пол­не­нию су­деб­ных ре­ше­ний, 1972 г // гаМин. – Фонд 3391. – оп. 3. – Д. 8. – л. 10–25.

20. ве­до­мо­сти вер­хов­но­го Со­ве­та СССр. – 1980. – № 27 – С. 545.

21. за­кон Бе­ла­рус­кай Са­вец­кай Са­цы­я­лі­стыч­най рэс­пуб­лікі аб су­до­вым лад­зе // збор за­ко­наў Бе­ла­рус­кай ССр, ука­заў Пр­эзі­ды­ума вяр­хоў­на­га Са­ве­та Бе­ла­рус­кай ССр, пас­та­ноў Са­ве­та Міністраў Бе­ла­рус­кай ССр. – 1981. – № 33 (25 ліста­па­да). – С. 641.

22. Справка по изу­че­нию ра­бо­ты управ­ле­ния юс­ти­ции Мин­ско­го обл­ис­пол­ко­ма по под­бо­ру, обу­че­нию кад­ров су­деб­ных ис­пол­ни­те­лей и за­ме­ще­нию долж­но­стей этих ра­бот­ни­ков спе­ци­а­ли­ста­ми со сред­ним юри­ди­че­ским об­ра­зо­ва­ни­ем, 1989 г. // гаМин. – Фонд 3391. – оп. 3. – Д. 69. – л. 42–45.

23. Бюл­ле­тень нор­ма­тив­ных ак­тов ми­ни­стерств и ве­домств СССр. – №11. – 1986.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.