На­род­ны муд­рас­лоўнік

Belaruskaya Dumka - - SUMMARY -

Каaeуöü, òаÿ ø÷асліâаÿ õаòка, øòо га­дуå çа дçіöåм дçіöÿòка

Калі Áог çлу÷ûöü, òо ніõòо нå ðаç­лу÷ûöü

Калі ¢лåòку на сонöû нå ïаïÿ÷ýøсÿ, òо ¢çім­ку ç õо­ла­ду наòðасåøсÿ

Калі ¢ õаöå öіõа – нå бÿðý ліõа

Калÿ ïо¢наé міскі øмаò сÿбðо¢

Ка­му асòðог, а нÿ­год­ніку õаòа

Ка­му øòо, а млû­наðу âåöåð

Каõан­нå і каøалü нå сõаâаåø

Кінü ïåðад са­боþ, çноéдçåø çа са­боþ

Коaeнû ¢çðосò сâаім ø÷асöåм aeûâå

Конü âûðâåööа – çда­гоніø, а слоâа âûðâåööа – нå çлоâіø

Коøка âо÷û мðуaeûöü, а кіïöþðû âосòðûöü

Кðа­са ïðû­глÿдçіööа, а ðоçум ïðû­га­дçіööа

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.