ЗAяц лео­нид кон­стан­ти­но­вич.

Belaruskaya Dumka - - ТЭМА НУМАРА «АПК БЕЛАРУСІ: ШЛЯХАМ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ» -

ро­дил­ся в 1958 го­ду в д. Га­цук Слуц­ко­го рай­о­на мин­ской об­ла­сти. окон­чил бе­ло­рус­скую го­су­дар­ствен­ную сель­ско­хо­зяй­ствен­ную ака­де­мию (1989). тру­до­вую де­я­тель­ность на­чал в 1979 го­ду в сов­хо­зе «50 лет бССр» Слуц­ко­го рай­о­на. в этом хо­зяй­стве с 1979 по 1989 год про­шел путь от ме­ха­ни­за­то­ра, бри­га­ди­ра, на­чаль­ни­ка про­из­вод­ствен­но­го участ­ка, специалиста по кор­мо­про­из­вод­ству до глав­но­го аг­ро­но­ма. в 1989–1991 го­дах ра­бо­тал глав­ным аг­ро­но­мом сов­хо­за «Слуцк», в 1991–1998 го­дах – пред­се­да­тель кол­хо­за «бе­ла­русь» Слуц­ко­го рай­о­на, в 1998–1999 го­дах – ди­рек­тор Слуц­ко­го ком­би­на­та хле­бо­про­дук­тов. С 1999 по 2001 год ра­бо­тал пред­се­да­те­лем мо­ло­деч­нен­ско­го рай­он­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ко­ми­те­та, с 2001 по 2008 год – за­ме­сти­тель пред­се­да­те­ля мин­ско­го об­ласт­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ко­ми­те­та, в 2008–2012 го­дах – ге­не­раль­ный ди­рек­тор оао «аг­ро­ком­би­нат “дзер­жин­ский”» дзер­жин­ско­го рай­о­на мин­ской об­ла­сти. ми­нистр сель­ско­го хо­зяй­ства и про­до­воль­ствия рес­пуб­ли­ки бе­ла­русь с ав­гу­ста 2012 го­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.