ШмаГун Ган­на аляк­сандраў­на.

Belaruskaya Dumka - - СЛОВА МАЛАДЫМ ВУЧОНЫМ -

на­рад­зіла­ся ў г. Го­мелі. Скон­чы­ла гіста­рыч­ны фа­культ­эт бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўнівер­сіт­эта (2014) і ма­гістра­ту­ру пры ім (2015). З 2015 го­да – ас­пірант ка­фед­ры кры­ні­ца­з­наўства гіста­рыч­на­га фа­культ­эта бду. аўтар 12 наву­ко­вых пуб­ліка­цый.

Сфе­ра наву­ко­вых ін­тар­э­с­аў: тэо­рыя і прак­ты­ка элек­трон­на­га ўра­да, кіра­ванне інфармацыйнымі актывамі ў сіст­эме элек­трон­на­га ўра­да, ін­фар­ма­цый­нае пра­ва, ка­муніка­цыі ў са­цы­ят­эхніч­ных сіст­э­мах.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.