ГужалоўСкі аляк­сандр аляк­сандравіч.

Belaruskaya Dumka - - ГІСТОРЫЯ -

на­рад­зіў­ся ў 1960 год­зе ў г. мін­ску.

Скон­чыў гіста­рыч­ны фа­культ­эт мін­ска­га дзяр­жаў­на­га пе­да­га­гіч­на­га ін­сты­ту­та імя а.м. Гор­ка­га (1983), ас­піран­ту­ру пры аддзе­ле му­зе­яз­наўства нді куль­ту­ры ан СССр (мас­ква)(1991). у 1991–1992 га­дах пра­ца­ваў наву­ко­вым су­пра­цоўні­кам бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га му­зея гісто­рыі вя­лі­кай ай­чын­най вай­ны, на­цы­я­наль­на­га му­зея гісто­рыі і куль­ту­ры бе­ла­русі. З 1993 го­да – да­ц­энт гіста­рыч­на­га фа­культ­эта бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўнівер­сіт­эта. док­тар гіста­рыч­ных навук (2002), пра­фе­сар (2004). аўтар больш як 100 наву­ко­вых пуб­ліка­цый.

Сфе­ра наву­ко­вых ін­тар­э­с­аў: гісто­рыя бе­ла­русі пер­шай па­ло­вы хх ста­годдзя.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.