Літа­ра­ту­ра

Belaruskaya Dumka - - ГІСТОРЫЯ -

1. му­са­ев, в.И. Пре­ступ­ность в Пет­ро­гра­де в 1917–1921 гг. и борь­ба с ней / в.И. му­са­ев. – СПб: дмит­рий бу­ла­нин, 2001. – 206 с.

2. Из­ве­стия Со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов. минск. – 1917. – 7 мар­та. – № 2.

3. ру­нов, в. фрун­зе. тай­на жиз­ни и смер­ти / в. ру­нов. – м.: ве­че, 2011. – 350 с.

4. мин­ский го­лос. – 1917. – 10 мар­та. – № 2373.

5. мин­ский го­лос. – 1917. – 16 мар­та. – № 2379.

6. вар­шав­ское утро. – 1917. – 18 июня. – № 361.

7. вар­шав­ское утро. – 1917. – 14 авг. – № 432.

8. мин­ский го­лос. – 1917. – 20 апр. – № 2407.

9. вар­шав­ское утро. – 1917. – 27 июля. – № 417.

10. вар­шав­ское утро. – 1917. – 28 сент. – № 465.

11. вар­шав­ское утро. – 1917. – 23 июня. – № 391.

12. мин­ский го­лос. – 1917. – 30 мая. – № 2439.

13. Со­вет­ская прав­да. – 1917. – 19 де­каб­ря. – № 15.

14. вар­шав­ское утро. – 1917. – 5 сент . – № 446.

15. вест­ник ко­ми­те­та За­пад­но­го фрон­та все­рос­сий­ско­го зем­ско­го со­ю­за. – 1917. – 4 мар­та. – № 264.

16. мин­ский го­лос. – 1917. – 6 апр. – № 2396.

17. вар­шав­ское утро. – 1917. – 7 сент. – № 449.

18. вар­шав­ское утро. – 1917. – 15 июня. – № 358.

19. вар­шав­ское утро. – 1917. – 4 авг. – № 424.

20. вар­шав­ское утро. – 1917. – 11 июля. – № 404.

21. мин­ский го­лос. – 1917. – 27 мая. – № 2437.

22. вар­шав­ское утро. – 1917. – 23 авг. – № 436.

23. мин­ский го­лос. – 1917. – 9 мар­та. – № 2372.

24. мин­ский го­лос. – 1917. – 13 мар­та. – № 2376.

25. вар­шав­ское утро. – 1917. – 5 июля. – № 399.

26. Со­вет­ская прав­да. – 1917. – 17 де­каб­ря. – № 14.

27. мин­ский го­лос. – 1917. – 14 мар­та. – № 2377.

28. мин­ский го­лос. – 1917. – 21 мая. – № 2433.

29. Со­вет­ская прав­да. – 1917. – 14 де­каб­ря. – № 11. най, Ма­цве­еўс­кай, Но­ва-Ра­ма­наўс­кай, якія ўва­х­од­зілі ў 5-ю част­ку го­ра­да, аб’яд­налі­ся ў та­ва­ры­ства са­ма­а­хо­вы ад зла­чын­ных эле­мен­таў. З гэ­та­га ча­су ка­ля 200 уз­бро­е­ных ся­ке­ра­мі, доўб­ня­мі і рэ­валь­ве­ра­мі муж­чын па чар­зе што­ноч пат­ру­ля­валі вы­зна­ча­ную тэ­ры­то­рыю. Неў­за­ба­ве та­кія та­ва­ры­ст­вы ўз­ніклі ў 3-й і 1-й част­ках Мін­ска. А да кан­ца ме­ся­ца ўжо дзей­ні­ча­ла агуль­на­га­рад­ская ка­місія па ахо­ве го­ра­да на ча­ле з яго ка­мен­дан­там пал­коўні­кам Кузь­мін­скім [28, с. 3]. 30 жніў­ня на агуль­ным сход­зе праў­лен­няў пра­фесій­ных са­ю­заў і фаб­рыч­на-за­вод­скіх ка­міт­этаў Мін­ска бы­ло пры­ня­та ра­ш­энне аб утвар­эн­ні рабочых дру­жын агуль­най коль­кас­цю да ты­сячы чле­наў. А ў сяр­эд­зіне снеж­ня пры Ка­мі­са­ры­я­це ўнут­ра­ных спраў рас­па­ча­ло­ся фар­міра­ванне ра­бо­чай чы­рво­най гвар­дыі За­ход­няй воб­лас­ці. Ад­зін з пер­шых у Мін­ску чы­рво­на­г­вард­зей­скіх атра­даў быў ство­ра­ны на фаб­ры­цы Кан­та­ро­ві­ча [29, с. 1].

Лютаўская рэ­ва­лю­цыя, зд­зейс­не­ная без уліку на­ступ­стваў знік­нен­ня палі­ц­эй­ска­га апа­ра­ту, цэн­тралі­за­ва­най вы­ка­наў­чай ула­ды ў цэ­лым, пры­вя­ла да рэз­ка­га па­веліч­эн­ня коль­кас­ці люд­зей, якія су­пра­ць­пас­таў­ля­лі гра­мад­ству ўлас­ную ан­ты­ма­раль у вы­гляд­зе зла­чын­стваў і ін­шых форм дэ­віянт­ных па­вод­зін. У гэтых умо­вах эфек­ты­ў­на­сць мілі­цыі, якая іс­на­ва­ла ў вы­гляд­зе сла­ба пад­рых­та­ва­ных, аўта­ном­ных атра­даў до­бра­ахвот­нікаў, бы­ла аб­ме­жа­ва­най. Блі­ж­эй да во­сені 1917 го­да эн­тузіязм у ра­бо­це мілі­цы­я­не­раў па­мен­шы­ў­ся. Няг­лед­зячы на тое, што яны здо­лелі рас­кры­ць мно­ства зла­чын­стваў, іх коль­кас­ць не толь­кі не зні­жа­ла­ся, але на­ват па­вя­ліч­ва­ла­ся. Пры­чым, ра­зам з кры­мі­наль­ны­мі зла­чын­ства­мі, су­пра­цоўні­кам мілі­цыі да­вод­зіла­ся ме­ць спра­ву з ма­са­вы­мі бес­па­рад­ка­мі, на­прыклад, га­лод­ны­мі бун­та­мі сал­да­так. Ахоўнікі па­рад­ку ў Мін­ску бы­лі не за­ў­сё­ды добра ўз­бро­е­ны і ча­сам са­мі ра­білі­ся аб’ек­там на­па­ду кры­мі­наль­нікаў. Зла­чын­на­сць, га­ле­ча, ха­ос, на­род­жа­ныя «го­дам сва­бо­ды», сфар­міра­валі за­пыт гра­мад­ства на на­вяд­зенне па­рад­ку, ума­ца­ванне дзяр­жаў­ных ін­сты­ту­таў, аб­наў­ленне эка­но­мікі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.