Кошман Па­вел ры­го­равіч.

Belaruskaya Dumka - - ФІЛАЛОГІЯ -

на­рад­зіў­ся ў 1978 год­зе ў в. дзяр­жынск лель­чыц­ка­га ра­ё­на Го­мель­скай воб­лас­ці. Скон­чыў ма­зыр­скі дзяр­жаў­ны пе­да­га­гіч­ны ін­сты­тут імя н.к. круп­скай (1999), ас­піран­ту­ру Го­мель­ска­га дзяр­жаў­на­га ўнівер­сіт­эта імя ф. Скарыны (2002). З 2002 го­да пра­цуе ў ма­зыр­скім дзяр­жаў­ным пе­да­га­гіч­ным універ­сіт­эце імя і.П. ша­мя­кі­на: стар­шы вы­клад­чык, да­ц­энт, з 2008 го­да – дэ­кан фа­культ­эта па­вы­ш­эн­ня квалі­фіка­цыі і пе­ра­пад­рых­тоўкі кад­раў. канды­дат філа­ла­гіч­ных навук (2003), да­ц­энт (2007). аўтар больш як 50 наву­ко­вых ра­бот.

Сфе­ра наву­ко­вых ін­тар­э­с­аў: рэ­гія­наль­ная літа­ра­ту­ры. і на­цы­я­наль­ная спе­цы­фіка бе­ла­рус­кай

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.