На­род­ны муд­рас­лоўнік

Belaruskaya Dumka - - SUMMARY -

Лад­зü кал¸сы зі­моþ, а сані ле­там

Лас­ка­вае сло­ва – што дзенü яс­ны

Ла­та­мі тра­се, а ў карч­му апош­няе ня­се

Лепш ве­ра­беé у ру­цэ, як го­луб на стра­се

Лепш еõа­цü па се­на, як на вя­сел­ле

Лепш па­прасі, а так не нясі

Ле­пеé драў­ля­ная зго­да, чым­ся за­ла­тая свар­ка

Лепш смер­цü на полі, чым aeыцц¸ ў ня­волі

Лепш у сва¸é õат­цы, як у чуaeым па­ла­цы

Ліõі са­ба­ка спа­дціш­ка ку­сае

Лþбіш па­га­ня­цü, лþбі і ка­ня га­да­ва­цü

Лþбіш гас­ця­ва­цü, лþбі і гас­ці­ну віта­цü

Лþд­зеé слуõаé, а своé ро­зум маé

Лþд­зі aeы­та aeа­цü, а ў нас ма­за­лі ба­ля­цü

Лоб што ла­па­та, ды ро­зу­му неба­га­та

Ляaeа­чыя і гро­шы рaeа­веþ­цü

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.