ЯцэвіЧ дз­міт­рый Улад­зі­міравіч.

Belaruskaya Dumka - - З НАГОДЫ -

На­рад­зіў­ся ў 1978 год­зе ў г. Ба­ры­са­ве. скон­чыў Ба­ры­саўскі політ­эхніч­ны тэхні­кум (1997), Бе­ла­рус­кі ін­сты­тут пра­ва­з­наўства (2002), ака­д­эмію кіра­ван­ня пры Пр­эзід­эн­це рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь (2006). з 2002 па 2009 год пра­ца­ваў у мініст­эр­стве ін­фар­ма­цыі рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь, дзе зай­маў па­са­ды вя­ду­ча­га юрыс­кон­суль­та, га­лоў­на­га юрыс­кон­суль­та, кан­с­уль­тан­та пра­ва­во­га ўпраў­лен­ня. У 2009–2012 га­дах – у апа­ра­це са­ве­та міністраў рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь. з кра­савіка 2012 го­да – ды­р­эк­тар На­цы­я­наль­на­га гіста­рыч­на­га ар­хі­ва Бе­ла­русі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.