На­род­ны муд­рас­лоўнік

Belaruskaya Dumka - - КНІЖНЫ АГЛЯД -

Хад­зіў бы ў зло­це, каб не дзір­ка ў ро­це

Хвалі дзенü ве­ча­раì, а дзеўку за­ìу­жаì

Хваліц­ца – не касі­цü, рука не за­балі­цü

Хлеб – над ïа­наìі ïан

Ход­зі­цü ці­хенüка, а дуìае лі­хенüка

Хо­цü гарш­коì на­зы­вай, ад­но ў ïеч не стаў­ляй

Хо­цü ìа­лы, ды вя­лікаìу лаï­ці ïа­дï­ля­це

Хо­цü у ла­та­ныì, абы не ў хва­та­ныì

Хто арэ ды сее, той ìа­ло­ці­цü і вее

Хто ба­цüку і ìа­ці зне­ва­жае, той даб­ра не знае

Хто ба­цüку ша­нуе, той і дзе­цяì доб­руþ долþ га­туе

Хто дзя­цей ìае, ня­хай на­ву­чае

Хто лþд­зяì не ве­ры­цü, той са­бе ве­ры не дас­цü

Хто не йдзе, той не сïа­ты­ка­ец­ца

Хто ïолþ год­зі­цü, у та­го жы­та ро­дзі­цü

Хто сее, той ìае над­зеþ

Хут­ка га­во­рыц­ца, ды ïа­ці­ху робіц­ца

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.