Пра аўта­ра ляўШун лю­боў вік­та­раў­на.

Belaruskaya Dumka - - ГІСТОРЫЯ -

на­рад­зіла­ся ў г. ві­цеб­ску. скон­чы­ла бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ўнівер­сіт­эт імя лені­на (1988), ас­піран­ту­ру пры ін­сты­ту­це су­свет­най літа­ра­ту­ры імя гор­ка­га (мас­ква, 1991). з 1991 го­да пра­ца­ва­ла ў ін­сты­ту­це літа­ра­ту­ры імя ян­кі ку­па­лы Ан бе­ла­русі (по­тым – ін­сты­тут мо­вы і літа­ра­ту­ры імя яку­ба ко­ла­са і ян­кі ку­па­лы нАн бе­ла­русі), дзе ў 2010–2012 га­дах узна­чаль­ва­ла сек­тар гісто­рыі бе­ла­рус­кай літа­ра­ту­ры. з 2012 па 2018 год – на­мес­нік ды­р­эк­та­ра па на­ву­цы цэн­тра ся­мей­на­га вы­ха­ван­ня «на­ша га­рад­зіш­ча». з 2018 го­да – пра­фе­сар ка­фед­ры сты­лі­сты­кі ан­глій­с­кай мо­вы уА «мін­скі дзяр­жаў­ны лінг­ві­стыч­ны ўнівер­сіт­эт». док­тар філа­ла­гіч­ных навук (2012).

Аўтар больш як 150 наву­ко­вых прац, у тым ліку вуч­эб­на­га да­па­мож­ніка, пя­ці ма­на­гра­фіч­ных дасле­да­ван­няў, ча­ты­рох ка­лек­ты­ў­ных прац, збор­ніка ста­ра­жыт­ных тэкс­таў, вы­дад­зе­ных па ру­ка­пі­сах, некаль­кіх наву­ко­ва-асвет­ных вы­дан­няў. сфе­ра наву­ко­вых ін­тар­э­с­аў: усход­не­сла­вян­ская ме­ды­яві­сты­ка, тэо­рыя і гісто­рыя ўс­ход­не­сла­вян­скай сяр­эд­нявеч­най кніж­на­сці і куль­ту­ры бе­ла­рус­кіх зя­мель.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.