На­род­ны муд­рас­лоўнік

Belaruskaya Dumka - - БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА -

Ча­го не воль­на, та­го і карöіöь

Ча­го не õо÷аш са­мо­му, не ÷ыні дру­го­му

Ча­ла­век без сяб­ро¢, што пе÷ без дро¢

Ча­ла­век ду­мае, а Áог робіöь

Чар­ка і свар­ка да до­бра­га не да­вя­дуöь

Час – не конь: не пад­гоніш і не пры­пы­ніш

Ча­сам з ква­сам, а па­роþ з ва­доþ

Ча­сам шэп÷уöь – дал¸ка ÷уþöь, а кры÷аöь – не ÷уþöь

Часта­валі, ÷ым мелі, ве­ся­лілі, як умелі

Чор­на­му сум­лен­нþ ка÷ар­га шы­беніöаé зда­еööа

Чуaeая до­ля пад бо­кам ко­ле

Чуaeая яе÷ня не ве÷на

Чуaeое ба÷ыöь пад ле­сам, а сваé­го не ба÷ыöь і пад но­сам

Чуaeое даб­ро вы­лазіöь пад раб­ро

Чуaeы рот не õле¢ – не за÷ыніш

Чуaeыя граõі пе­рад ва÷ыма, а свае за пля÷ыма

Чыé род, та­го é рот

Чым больш кош­ку глад­зіш, тым больш горб па­ды­мае

Чым да­леé, тым га­леé

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.