Шы­ЛЕй але­на ва­лер’еў­на.

Belaruskaya Dumka - - ФІЛАЛОГІЯ -

на­рад­зіла­ся ў г. пас­та­вы ві­цеб­скай воб­лас­ці. скон­чы­ла мін­скі дзяр­жаў­ны лінг­ві­стыч­ны ўнівер­сіт­эт (2004), ма­гістра­ту­ру мдЛУ (2005). ас­пірант мдЛУ (з 2016 го­да).

У 2005–2008 га­дах – вы­клад­чык-ста­жор, у 2008–2014 – вы­клад­чык, у 2014–2016 га­дах – стар­шы вы­клад­чык ка­фед­ры маў­лен­няз­наўства і тэо­рыі ка­муніка­цыі фа­культ­эта між­куль­тур­ных ка­муніка­цый мін­ска­га дзяр­жаў­на­га лінг­ві­стыч­на­га ўнівер­сіт­эта. аўтар шас­ці наву­ко­вых ар­ты­ку­лаў, ся­мі мат­э­ры­я­лаў і тэзі­саў да­кла­даў наву­ко­вых кан­фер­эн­цый. сфе­ра наву­ко­вых ін­тар­э­с­аў: тэо­рыя ка­муніка­цыі, ка­муніка­цыя ар­гані­за­цыі, праг­ма­ты­ка, са­цы­я­лінг­ві­сты­ка.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.