Пра­ва­а­ба­рон­цы пра­па­ноў­ва­ю­ць «Жы­выя раз­мо­вы»

Brestskaya Gazeta - - ГОРОД, РЕГИОН -

У Бр­эс­це прад­стаўнікі пра­ва­а­ба­рон­чых ар­гані­за­цый пра­вя­ду­ць ме­ра­пры­ем­ства «Жы­выя раз­мо­вы» і вы­ста­ву-«суш­ку» пашто­вак се­рыі «Усе­а­гуль­ная дэк­ла­ра­цыя пра­воў ча­ла­ве­ка ў вы­ці­нан­цы». Яны бу­ду­ць пра­ход­зі­ць у няд­зе­лю 27 ве­рас­ня ў куль­тур­ным цэн­тры «Грун­тоў­ня» (вул. Ма­я­коўска­га, 46) з 14.00 да 17.00. Ас­ноў­ная мэта – пазна­ё­мі­ць на­сель­ніцтва з пра­ва­а­ба­рон­чы­мі ар­гані­за­цы­я­мі, якія пра­цу­ю­ць як у Бр­эс­це, так і па ўсёй Бе­ла­русі. Так­са­ма да­ць на­вед­валь­ні­кам «Жы­вых раз­мо­ваў» неаб­ход­ную ін­фар­ма­цыю, ка­рыс­ныя па­ра­ды і кан­с­уль­та­цыі спе­цы­я­лістаў па роз­ных пы­тан­нях пра­ва­а­ба­ро­ны. Ме­ра­пры­ем­ства буд­зе па­бу­да­ва­на та­кім чы­нам, што да­лучыц­ца мож­на ў лю­бы мо­мант. Та­му, калі не буд­зе­це пас­пя­ва­ць да па­чат­ку, усё ад­но прых­од­зь­це! Ува­х­од воль­ны.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.