9 200

ча­ла­век пра­ца­валі ў мі­ну­лым год­зе ў фер­мер­скіх гас­па­дар­ках

Brestskaya Gazeta - - БУКВЫ И ЦИФРЫ -

краі­ны. Як па­ве­дам­ляе Бел­стат, гэта на 564 спе­цы­я­лі­сты больш, чым у 2014 год­зе. Больш за ўсё ра­бот­нікаў бы­ло за­ня­та ў фер­мер­скіх гас­па­дар­ках Мін­с­кай воб­лас­ці – 2 308 ча­ла­век, крыху менш у Бр­эсц­кай воб­лас­ці – 2 188 ча­ла­век. Менш за ўсё спе­цы­я­лістаў пра­ца­ва­ла ў фер­мер­скіх гас­па­дар­ках Ма­гілёўс­кай воб­лас­ці – 1 140 ча­ла­век. Пры гэтым з 9 200 ча­ла­век, за­ня­тых у фер­мер­скіх гас­па­дар­ках, 5 880 ча­ла­век склалі на­ём­ныя ра­бот­нікі. Астат­нія 3 320 ча­ла­век – гэта фер­ме­ры і іх сва­я­кі. У раз­ліку на ад­ну фер­мер­скую гас­па­дар­ку да­вод­зіла­ся 3,7 ча­ла­векі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.