П̕я­ных кіроў­цаў і 2 398 пе­ша­хо­даў-па­ру­шаль­нікаў за­тры­малі за мі­нулыя вы­хад­ныя су­пра­цоўнікі ДАІ.

Brestskaya Gazeta - - В ФОКУСЕ -

3-4 снеж­ня ў Бе­ла­русі ад­бы­ло­ся 412 да­рож­на-транс­парт­ных здар­эн­нях з мат­э­ры­яль­ным уро­нам. Зд­зейс­не­на 15 ДТЗ, у якіх тры ча­ла­векі за­гі­нулі, 22 ат­ры­малі ра­нен­ні. «За кіра­ванне транс­парт­ны­мі срод­ка­мі ў стане ал­ка­голь­на­га ап̕я­нен­ня за­тры­ма­на 134 кіроў­цы, – па­ве­да­мілі ў УДАІ МУС. – За пе­ра­вы­ш­энне хут­кас­ных рэ­жы­маў ру­ху аштра­фа­ва­на 692 кіроў­цы. Вы­яў­ле­на 714 вад­зі­це­ляў і па­са­жы­раў, што праі­г­на­ра­валі аба­вяз­ко­вае патра­ба­ванне аб пры­шпіль­ван­ні ра­мя­ня­мі бяс­пе­кі». Бы­лі за­рэ­гістра­ва­ныя і па­ру­ш­эн­ні з бо­ку пе­ша­хо­даў. Так, за па­ру­ш­энне правілаў да­рож­на­га ру­ху да ад­каз­на­сці пры­цяг­ну­та 2 398 пе­ша­хо­даў, з іх 1 023 – за ад­сут­на­сць свят­ло­ад­біў­ных эле­мен­таў у цём­ны час су­так.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.