81 000 ча­ла­век – на столь­кі за год знізіла­ся коль­кас­ць за­ня­тых у бе­ла­рус­кай эка­но­мі­цы.

Brestskaya Gazeta - - В ФОКУСЕ -

У ліста­пад­зе 2016 го­да пра­ца­валі 4 млн 383,3 тыс. ча­ла­век, у ліста­пад­зе 2015-га – 4 млн 464,3 тыс., па­ве­дам­ляе Бе­лаПАН са спа­сыл­кай на Бел­стат. У той жа час за­рэ­гістра­ва­ных бес­пра­цоў­ных на ка­нец ліста­па­да 2016 го­да менш, чым го­дам ра­ней, – 35,8 тыс. су­пра­ць 43,2 тыс. Уз­ро­вень за­рэ­гістра­ва­на­га бес­пра­цоўя на ка­нец ліста­па­да 2016 го­да склаў 0,8% эка­на­міч­на ак­ты­ў­на­га на­сель­ніцтва (у ліста­пад­зе 2015-га – 1%).

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.