Кіроў­цаў «пад му­хай» за­тры­малі су­пра­цоўнікі мілі­цыі 1 студ­зе­ня 2017 го­да.

Brestskaya Gazeta - - В ФОКУСЕ -

132Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі стар­ша­га ін­спек­та­ра па асаб­лі­ва важ­ных да­руч­эн­нях упраў­лен­ня ДАІ МУС Стані­сла­ва Са­лаўя, уся­го з 30 снеж­ня па 2 студ­зе­ня за кіра­ванне аўта­транс­пар­там у п̕я­ным вы­гляд­зе бы­лі за­тры­ма­ныя 344 кіроў­цы. Част­ку з іх мілі­цыя за­тры­ма­ла пас­ля зван­коў неа­бы­я­ка­вых гра­мад­зян, якія ба­чы­лі, як нец­вя­ро­зыя вад­зі­целі сад­зілі­ся за руль, пі­ша Бе­лаПАН. Як па­ве­дам­ляў Станіслаў Са­ла­вей ра­ней, 30 і 31 снеж­ня 2015 го­да су­пра­цоўнікі Дзяр­жаўтаін­спек­цыі за­тры­малі п̕я­ны­мі за ру­лём 77 ча­ла­век, 1 і 2 студ­зе­ня 2016 го­да – 223. Гэта зна­чы­ць, на­зіра­ец­ца тэн­д­эн­цыя да па­веліч­эн­ня коль­кас­ці п̕я­ных кіроў­цаў у на­ва­год­нія свя­ты.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.